ทรงพระเจริญ
ข้าพระพุทธเจ้า ข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครสวรรค์
เข้าสู่เว็บไซต์สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครสวรรค์
"มีวินัย ใฝ่สุจริต มีความคิด จิตอาสา น้อมนำพาหลักพอเพียง พร้อมข้างเคียงในหลักธรรม" "ขอเชิญชวนบรรพชาอุปสมบทพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ระหว่าง 2-16 พ.ค.62 จำนวน 99 รูป สนใจสมัคร สอบถามรายละเอียด สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครสวรรค์ ศาลากลางจังหวัด หลังใหม่ ชั้น 5"