ทรงพระเจริญ
ข้าพระพุทธเจ้า ข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครสวรรค์
เข้าสู่เว็บไซต์สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครสวรรค์
"มีวินัย ใฝ่สุจริต มีความคิด จิตอาสา น้อมนำพาหลักพอเพียง พร้อมข้างเคียงในหลักธรรม"