English French German Italian Portuguese Russian Spanish

สมศ.ประกาศรายชื่อสถานศึกษาที่มีวัตถุประสงค์พิเศษ ประเภทโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาที่จะได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม ปีงบประมาณ 2556

ข่าวการศึกษา

ประกาศเรื่อง รายชื่อสถานศึกษาที่มีวัตถุประสงค์พิเศษ ประเภทโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาที่จะได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม ปีงบประมาณ 2556 (ช่วงเดือน มิถุนายน)

http://www.onesqa.or.th

>>>อ่านเพิ่มเติม

 

ถาม - ตอบ