English French German Italian Portuguese Russian Spanish

ผลสอบ B-NET-Buddhism National Educational Test

ข่าวการศึกษา

พระราชวรมุนี กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กล่าวว่า จากการที่ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) ร่วมกับ สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ดำเนินการจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านพระพุทธศาสนา หรือบี-เน็ต (B-NET-Buddhism National Educational Test) ปีการศึกษา 2555 เป็นครั้งแรกในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2556 ที่ผ่านมา โดยมีพระภิกษุ และสามเณร เข้าสอบจำนวนรวม 12,072 รูป แบ่งเป็นระดับชั้น ม.3 จำนวน 8,908 รูป ระดับชั้นม.6 จำนวน 3,164 รูป นั้น สทศ.ได้แจ้งมาว่า ขณะนี้การตรวจข้อสอบได้ดำเนินการเสร็จแล้ว โดยจะประกาศผลสอบได้ในวันที่ 31 มี.ค.นี้ ผ่านเว็บไซต์ของสทศ. ซึ่งทางสทศ.เชื่อว่า การประกาศผลดังกล่าวไม่น่าจะเกิดปัญหาระบบล่มเหมือนการทดสอบอื่นๆ เพราะจำนวนผู้เข้าสอบมีไม่มากนัก

พระราชวรมุนี กล่าวต่อไปว่า การจัดสอบบี-เน็ตครั้งนี้ถือเป็นครั้งแรกที่ได้ทำงานร่วมกับสทศ.ในการออกแบบข้อสอบ โดยจะแบ่งการทดสอบออกเป็น 3 วิชา ได้แก่ วิชาพุทธประวัติและธรรมวินัย วิชาศาสนปฎิบัติ และวิชาภาษาบาลี ซึ่งผลการสอบบีเน็ตจะถูกนำไปใช้เป็นองค์ประกอบหนึ่งในการประเมินภายนอกสถานศึกษา ที่จัดโดยสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์กรมหาชน) หรือ สมศ. ร่วมกับผลคะแนนการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน หรือ โอเน็ต จากเดิมที่ สมศ.ใช้เพียงผลคะแนนโอเน็ต เหมือนกับโรงเรียนที่เรียนหลักสูตรสามัญอย่างเดียว ทำให้โรงเรียนพระปริยัติธรรมฯ ซึ่งอยู่ในกลุ่มสถานศึกษาพิเศษเกิดความเสียเปรียบ เพราะอัตลักษณ์ของการเรียนการสอนในโรงเรียนพระปริยัติธรรมฯ คือ การเรียนรู้หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานวิชาสามัญร่วมกับการเรียนรู้หลักสูตรทางธรรม นอกจากนี้ผลการสอบบีเน็ต จะมีส่วนช่วยให้มหาเถรสมาคม (มส.) ในฐานะกำกับดูแลโรงเรียนพระปริยัติธรรมฯ 409 แห่งทั่วประเทศ ได้มีเกณฑ์ในการตรวจสอบมาตรฐานของสถานศึกษาด้วย

http://www.dailynews.co.th/education/194073

เวบไซต์ สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
http://www.niets.or.th

ค่าสถิติพื้นฐานของการสอบ B-NET
ระดับ ม.ต้น  
วิชาพุทธประวัติและธรรมวินัย เข้าสอบ 7,479 รูป เฉลี่ย 41.08 คะแนน สูงสุด 78.57 คะแนน ต่ำสุด 11.43 คะแนน
วิชาศาสนปฏิบัติ เข้าสอบ 7,470 รูป เฉลี่ย 42.77 คะแนน สูงสุด 90.00 คะแนน ต่ำสุด 0.00 คะแนน
วิชาภาษาบาลี เข้าสอบ 7,471 รูป เฉลี่ย 35.66 คะแนน สูงสุด 94.00 คะแนน ต่ำสุด 11.00 คะแนน

ขณะที่ระดับ ม.ปลาย  
วิชาพุทธประวัติและธรรมวินัย เข้าสอบ 2,799 รูป เฉลี่ย 44.31 คะแนน สูงสุด 85.71 คะแนน ต่ำสุด 8.57 คะแนน
วิชาศาสนปฏิบัติ เข้าสอบ 2,798 รูป เฉลี่ย 33.82 คะแนน สูงสุด 73.33 คะแนน ต่ำสุด 3.33 คะแนน
วิชาภาษาบาลี เข้าสอบ 2,793 รูป เฉลี่ย 39.38 คะแนน สูงสุด 94.00 คะแนน ต่ำสุด 10.00 คะแนน

 

ถาม - ตอบ