English French German Italian Portuguese Russian Spanish

จังหวัดนครสวรรค์ร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดนครสวรรค์ จัดพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีมหากุศลอย่างยิ่งใหญ่

ข่าวประชาสัมพันธ์

นายสุวัฒน์ แจ้งจิต ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครสวรรค์ เปิดเผยว่าเมื่อวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๖ จังหวัดนครสวรรค์ ร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดนครสวรรค์จัดพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีมหากุศลและเททองหล่อชิ้นส่วน “พระพักตร์พระเนตร(ดวงตา) พระกรรณ(หู) พระนาสิก (จมูก) พระพุทธศรีสัพพัญญู พระประธานพุทธอุทยานนครสวรรค์ (องค์พระใหญ่)”ณ บริเวณพิธีพุทธอุทยานนครสวรรค์ อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครสวรรค์

ช่วงเช้ามีพิธีบวงสรวงเทวดาบูชาฤกษ์ โดยพระเทพปริยัติเมธี เจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์ เจ้าอาวาสวัดนครสวรรค์ พระอารามหลวง ประธานฝ่ายสงฆ์ นายชัยโรจน์ มีแดง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ ประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมด้วยนางอมรรัตน์ มีแดง นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ นายฐานุพงศ์ เจริญสุรภิรมย์ ปลัดจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมด้วยข้าราชการ พ่อค้า ประชาชนเข้าร่วมพิธี

ช่วงบ่ายมีพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีมหากุศล จำนวน ๓๖ กอง และพิธีเททองหล่อชิ้นส่วนพระพุทธศรีสัพพัญญู โดยมีเจ้าประคุณสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์คณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จระสังฆราช เจ้าคณะใหญ่หนเหนือ กรรมการมหาเถรสมาคม ประธานฝ่ายสงฆ์ นายชัยโรจน์ มีแดง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ ประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมด้วย พระธรรมรัตนดิลก เจ้าคณะภาค ๔ วัดสุทัศนเทพวราราม กรุงเทพฯ พระราชสุตตาภรณ์ รองเจ้าคณะภาค ๔ วัดปากน้ำภาษีเจริญ กรุงเทพฯ พระราชปัญญาเวที รองเจ้าคณะภาค ๔ วัดตากฟ้า พระอารามหลวง พระเถรานุเถระ นายเอกวิทย์ วัชชวัลคุ อธิบดีผู้พิพากษาศาลแรงงานภาค ๖ นายศุภชัย ธนาโอฬาร ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดนครสวรรค์ นางอมรรัตน์ มีแดง นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชค รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ นายวินัย สิทธิมณฑล รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น นายสมดี คชายั่งยืน รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ นายฐานุพงศ์ เจริญสุรภิรมย์ ปลัดจังหวัดนครสวรรค์ หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พ่อค้า ประชาชน และผู้มีจิตศรัทธาร่วมถวายการต้อนรับและเข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก