English French German Italian Portuguese Russian Spanish

พศจ.นครสวรรค์จัดประชุมเตรียมความพร้อมรับการประเมิน คุณภาพภายนอก รอบ ๓ โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา

ข่าวการศึกษา

เมื่อวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๖ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครสวรรค์ จัดโครงการเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอก รอบ ๓ โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ให้กับคณะครูและเจ้าหน้าที่โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ในกลุ่มที่ ๔ ประกอบด้วย ๘ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดตาก, กำแพงเพชร, สุโขทัย, อุตรดิตถ์, พิษณุโลก, พิจิตร, เพชรบูรณ์ และจังหวัดนครสวรรค์ เพื่อรองรับการประเมินฯจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์กรมหาชน) หรือ สมศ. ในไตรมาสที่ ๓ ณ วัดวรนาถบรรพต พระอารามหลวง

โดยมีพระโสภณวราภรณ์ เลขานุการเจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์ เจ้าอาวาสวัดวรนาถบรรพต พระอารามหลวง ประธานฝ่ายฆราวาส นายสุวัฒน์ แจ้งจิต ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครสวรรค์ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดโครงการ ซึ่งการจัดอบรมดังกล่าวได้รับเกียรติจากวิทยากรทรงคุณวุฒิได้มาบรรยายถวายความรู้ให้กับคณะครูและเจ้าหน้าที่โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา มีผู้เข้ารับการอบรมจำนวน ๑๗๐ รูป/คน

 

ถาม - ตอบ