English French German Italian Portuguese Russian Spanish

ตักบาตรเทโวโรหณะ วัดวรนาถบรรพต พระอารามหลวง

แฟ้มภาพ

 

ถาม - ตอบ