English French German Italian Portuguese Russian Spanish

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการจัดการเรียนการสอนธรรมศึกษาในสถานศึกษาจังหวัดนครสวรรค์

ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 26 มี.ค. 58 สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครสวรรค์ ได้จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการจัดการเรียนการสอนธรรมศึกษาในสถานศึกษาจังหวัดนครสวรรค์ ระหว่างคณะสงฆ์ ฆราวาส ผู้บริหารสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ กระทรวงวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ และเทศบาลนครนครสวรรค์ ณ อาคารหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา พุทธอุทยานนครสวรรค์ อ.เมืองฯ จ.นครสวรรค์ ทั้งนี้ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้บริหารในสังกัดจัดการเรียนการสอน และการวัดผลประเมินผลธรรมศึกษาในสถานศึกษา ตามที่แม่กองธรรมสนามหลวงกำหนดทุกปีการศึกษา อีกทั้ง ให้ครูพระสอนศีลธรรม ครูพระสอนธรรมศึกษา พระสงฆ์ ฆราวาส ที่มีความรู้ทางพระพุทธศาสนาเข้าไปดำเนินการสอนธรรมศึกษาในสถานศึกษา เป็นต้น

 

นอกจากนี้ พระธรรมรัตนดิลก เจ้าคณะภาค 4 ยังได้มอบทุนการศึกษาโครงการน้ำพระทัยสมเด็จพระสังฆราช ประทานอุปถัมภ์ทุนการศึกษาเยาวชนของชาติผู้ตั้งใจเรียนดีเด่นแต่ขัดสนทุนทรัพย์ ประจำปีการศึกษา 2557 (ทุนสมเด็จพระสังฆราช) จังหวัดนครสวรรค์ จำนวน 19 ทุนๆ ละ 3,000 บาท

 

ถาม - ตอบ