English French German Italian Portuguese Russian Spanish

โครงการอบรมปฏิบัติธรรม "ศาสนธรรมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด" จังหวัดนครสวรรค์ เทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ

ข่าวประชาสัมพันธ์


วันที่ 2 - 4 เม.ย. 58 สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครสวรรค์ ร่วมกับสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด คณะสงฆ์ 77 จังหวัด จัดโครงการอบรมปฏิบัติธรรม "ศาสนธรรมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด" จังหวัดนครสวรรค์ เทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 ณ อาคารโรงเรียนพระปริยัติธรรม วัดวรนาถบรรพต พระอารามหลวง อ.เมืองฯ จ.นครสวรรค์ โดยมีนายสุวัฒน์ แจ้งจิต ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานในพิธี และมีท่านเจ้าคุณพระโสภณวราภรณ์ รองเจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์ กล่าวให้โอวาท

ในวันสุดท้ายของการอบรม นายวิเชียร เกตุนวม ผู้อำนวยการส่วนบังคับใช้กฎหมาย สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค 6 ได้ร่วมบรรยายให้กับผู้เข้าร่วมอบรมถึงปัญหายาเสพติด ก่อนจะมีพิธีมอบวุฒิบัตรและกล่าวปิดโดยท่านเจ้าคุณพระโสภณวราภรณ์

 

ถาม - ตอบ