English French German Italian Portuguese Russian Spanish

ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 จังหวัดนครสวรรค์ ครั้งที่ 2/2558

ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 23 มิ.ย. 58 นายสุวัฒน์ แจ้งจิต ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมด้วยคณะข้าราชการ ร่วมประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา "หมู่บ้านรักษาศีล 5" จังหวัดนครสวรรค์ ครั้งที่ 2/2558 ร่วมกับเลขานุการเจ้าคณะอำเภอ, เลขานุการรองเจ้าคณะอำเภอ และเลขานุการเจ้าคณะตำบล ณ อาคารโรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดวรนาถบรรพต พระอารามหลวง อ.เมืองฯ จ.นครสวรรค์ โดยมีท่านเจ้าคุณพระโสภณวราภรณ์ รองเจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธาน


 

ถาม - ตอบ