English French German Italian Portuguese Russian Spanish

ประชุมขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 จังหวัดนครสวรรค์ ครั้งที่ 3/2558

ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 19 กรกฎาคม 2558 คณะสงฆ์จังหวัดนครสวรรค์ โดยพระเทพปริยัติเมธี เจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์ จัดการประชุมสัมมนาพระสังฆาธิการระดับอำเภอ ครั้งที่ 2 และประชุมขับเคลื่อนโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา "หมู่บ้านรักษาศีล 5" ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา พุทธอุทยานนครสวรรค์ โดยมีพระราชปริยัติวิธาน รองเจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์ และนายสุวัฒน์ แจ้งจิต ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาศาสนาจังหวัดนครสวรรค์ ร่วมบรรยาย


 

ถาม - ตอบ