English French German Italian Portuguese Russian Spanish

สถิติข้อมูล

ฐานข้อมูลวัด
ที่
ข้อมูลสารสนเทศ
เมือง
เก้าเลี้ยว
โกรกพระ
ชุมแสง
ตากฟ้า
ตาคลี
ท่าตะโก
บรรพต
พิสัย
พยุหะคีรี
ไพศาลี
แม่วงก์
หนองบัว
ลาดยาว
แม่เปิน
ชุมตาบง
รวม
๑.
พระอารามหลวง
3
-
-
-
1
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
4
๒.
วัดราษฏร์
90
26
26
54
46
88
57
74
44
57
65
65
82
11
12
797
๓.
ที่พักสงฆ์
8
-
4
1
6
5
16
5
6
28
13
14
20
13
9
148
๔.
ภิกษุ
1261
243
191
461
337
733
439
625
369
316
345
367
559
70
88
6385
๕.
สามเณร
504
5
15
65
306
85
45
49
13
45
5
16
18
4
1
1158
๖.
ศิษย์วัด
127
18
3
37
28
95
2
40
25
2
4
7
23
1
-
396
๗.
หน่วยอบรมประชาชนประจำตำบล
18
5
9
11
7
10
9
13
9
5
4
9
11
1
1
122
๘.
สำนักปฎิบัติธรรมประจำจังหวัด
2
-
-
-
-
1
1
-
1
-
1
-
-
-
-
6
๙.
พระธรรมทูตปฎิบัติการ
13
7
7
2
7
8
8
9
6
5
5
4
7
-
-
86
๑๐.
พระบัณฑิตเผยแผ่
5
-
-
-
1
-
-
-
-
-
-
-
1
-
-
7
๑๑.
โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา
5
-
-
-
1
1
-
1
-
-
-
-
-
-
-
8
 

ถาม - ตอบ