English French German Italian Portuguese Russian Spanish

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

 

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2557 ข้อมูล รายงานผล e-Auction ปีงบประมาณ 2557

 

กำลังปรับปรุงข้อมูล


 

กำลังปรับปรุงข้อมูล


แก้ไขล่าสุด (วันจันทร์ที่ 27 ตุลาคม 2014 เวลา 10:11)