English French German Italian Portuguese Russian Spanish

การมอบหมายงานให้รองเจ้าคณะภาครับผิดชอบ

ข่าวคณะสงฆ์

ตามที่ได้มีพระบัญชาให้แต่งตั้งเจ้าคณะภาคและรองเจ้าคณะภาค ในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๔ แทนตำแหน่งเดิมที่ว่างลง โดยการอนุมัติของเจ้าคณะใหญ่หนเหนือ เพื่อประโยชน์ในการบริหารงานคณะสงฆ์ ให้ดำเนินไปได้อย่างต่อเนื่อง ไม่มีความติดขัดในระหว่าง และเป็นไปด้วยความเรียบร้อยดีงาม นั้น


          อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๑๐ และ ข้อ ๑๒ แห่งกฏมหาเถรสมาคม ฉบับที่ ๒๓ (พ.ศ.๒๕๔๑) ว่าด้วยระเบียบการปกครองคณะสงฆ์ จึงมอบหมายให้รองเจ้าคณะภาคทั้ง ๒ รูป ได้ช่วยแบ่งเบาภาระหน้าที่การปกครองคณะสงฆ์ คือ

         ๑. พระเทพญาณมุนี วัดวรนาถบรรพต อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ ช่วยรับผิดชอบงานปกครองคณะสงฆ์ คือ งานอบรมพระอุปัชฌาย์ งานควบคุมการเรี่ยไร  และงานสาธารณูปการ คือ งานขอรับพระราชทานวิสุงคามสีมา  งานขอพระราชทานพระบรมราชูปถัมภ์ งานขออนุญาตเปลี่ยนชื่อวัด

          ๒.พระราชสุตาภรณ์ วัดปากน้ำ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร ช่วยรับผิดชอบงานปกครองคณะสงฆ์ คือ งานอนุญาตให้ภิกษุเดินทางไปต่างประเทศ  งานเผยแผ่พระพุทธศาสนา  คือ งานอบรมประชาชนประจำตำบล (อปต.) งานอบรมพระธรรมทูต งานจัดตั้งสำนักปฎิบัติธรรมประจำจังหวัด และงานศึกษาสงเคราะห์  คือ งานจัดตั้งศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์

          ส่วนงานปกครองคณะสงฆ์และงานศาสนศึกษา  นั้น เจ้าคณะภาค จะรับภาระดำเนินการเอง ขอให้เจ้าคณะจังหวัดในเขตปกครอง แจ้งให้พระสังฆาธิการและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกระดับชั้น รับทราบโดยทั่วกัน เพื่ออำนวยความสะดวกในการติดต่อประสานงานแก่พระภิกษุในเขตพื้นที่การปกครอง

 

 

แก้ไขล่าสุด (วันศุกร์ที่ 15 ตุลาคม 2010 เวลา 17:20)

 

ถาม - ตอบ