English French German Italian Portuguese Russian Spanish

พระสังฆาธิการจังหวัดนครสวรรค์ เลื่อนสมณศักดิ์

ข่าวคณะสงฆ์
รายนามพระสงฆ์ที่ได้รับพระราชทานสัญญาบัตร พัดยศและผ้าไตร
ในเขตปกครองคณะสงฆ์หนเหนือ  จังหวัดนครสวรรค์
จัดพิธี ณ วัดพระธาตุศรีจอมทอง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่
วันที่ ๘ มกราคม ๒๕๕๓ เวลา ๑๓.๓๐ น.
********
พระมหาภูริณัฐ ป.ธ.5 พธ.บ. วัดนครสวรรค์ เมืองนครสวรรค์ เป็น พระครูสิริภูรินิทัศน์ ผจล.ชพ.
พระมหาประภาส ป.ธ.6 วัดวรนาถบรรพต เมืองนครสวรรค์    เป็น พระครูศรีวรนิมิต ผจล.ชอ.
พระมหาไพบูลย์ ป.ธ.3 พธ.บ. วัดตากฟ้า ตากฟ้า นครสวรรค์ เป็น พระครูนิสัยสุตานุยุต ผจล.ชอ.   
เจ้าอธิการสวรรค์ วัดหนองไม้แดง พยุหะคีรี นครสวรรค์         เป็น พระครูนิคมรัตนากร จต.ชท.
พระครูใบฎีกา ถาวร วัดทรัพย์ย้อย หนองบัว นครสวรรค์        เป็น พระครูนิวิฐปัญญารัชต์ จต.ชท.
เจ้าอธิการคะนอง วัดหนองโก ชุมแสง นครสวรรค์                 เป็น พระครูนิพัทธ์กัลยาณวัฒน์ จต.ชท.     
พระอธิการลมบน วัดวังยิ้มแย้ม ลาดยาว นครสวรรค์             เป็น พระครูนิวาตปัญญาธร จร.ชท.
พระสมุห์ สุขเกษม วัดสุคตวราราม เมืองนครสวรรค์               เป็น พระครูนิปุณเขมทัต จร.ชท.
พระอธิการสมศักดิ์ วัดศรีอุทุมพร เมืองนครสวรรค์                เป็น พระครูนิทัศน์ประชานุกูล จร.ชท.
พระอธิการวิบูลย์ วัดช่องคีรี ไพศาลี นครสวรรค์                   เป็น พระครูนิยมคีรีรักษ์ จร.ชท.
พระอธิการอำพร วัดดอนพลอง ลาดยาว นครสวรรค์             เป็น พระครูนิภาสธรรมาธิมุต จร.ชท.
พระอธิการอนนท์ วัดอุดมพร ตากฟ้า นครสวรรค์                  เป็น พระครูนิรันตร์อุดมพร จร.ชท.
พระอธิการธรรมนูญ วัดด่านช้าง บรรพตพิสัย นครสวรรค์     เป็น พระครูนิติจันทโชติ จร.ชท.
พระปลัด วรชน วัดกระจังงาม โกรกพระ นครสวรรค์             เป็น พระครูนิรุติวรโสภณ จร.ชท.
พระใบฎีกา ประสงค์ วัดลาดค้าว เก้าเลี้ยว นครสวรรค์           เป็น พระครูนิยุตพัฒนกิจ จร.ชท.
พระอธิการนุตร์ วัดทับกฤชเหนือ ชุมแสง นครสวรรค์            เป็น พระครูนิเวศน์บวรกิจ จร.ชท.
พระอธิการเหลือ วัดวังใหญ่ หนองบัว นครสวรรค์                  เป็น พระครูนิวุตถ์สีลคุณ จร.ชท.              
พระครูปลัด วสันต์ ธ. วัดพุทธมงคลนิมิต เมืองนครสวรรค์      เป็น พระครูวิสุทธิเขมากร ผจร.  

รายนามพระสงฆ์ที่ได้รับการเลื่อนชั้นพระสังฆาธิการ
พระครูโสภิตธรรมานุศาสน์ (ณัชพล ป.ธ.5) ธ. วัดพุทธนิมิต ตาคลี นครสวรรค์ เป็น จอ.ชอ.
พระครูนิยุตธรรมศาสน์ (เวา) วัดส้มเสี้ยว บรรพตพิสัย นครสวรรค์ เป็น จอ.ชอ.
พระครูนิมิตชโยดม (วิชัย) วัดท่าตะโก ท่าตะโก นครสวรรค์ เป็น จอ.ชอ.      
พระครูปริยัติโพธานุกูล (เสด็จ ป.ธ.4 พธ.บ.) วัดโพธาราม เมืองนครสวรรค์ เป็น ผจล.ชพ.      
พระครูนิยุตวุฒิธรรม (สุรินทร์) วัดหนองแก้ว หนองบัว นครสวรรค์ เป็น จต.ชอ.
พระครูนิพัทธ์ธรรมโสภณ (บุญลือ) วัดธรรมโสภณ ตากฟ้า นครสวรรค์ เป็น จต.ชอ.
พระครูนิรันตร์สีลาภรณ์ (สมาน) วัดโคกเดื่อ ไพศาลี นครสวรรค์ เป็น จต.ชอ.
พระครูนิรันตร์จริยาวัตร (พร) วัดศาลาแดง โกรกพระ นครสวรรค์ เป็น จต.ชอ.     
พระครูนิวิฐกิตติวรรณ (เสนาะ) วัดหนองดุก ตาคลี นครสวรรค์ เป็น จต.ชท.
พระครูนิมิตปัญญาวัฒน์ (ย้วน) วัดท่าตะโก พยุหะคีรี นครสวรรค์ เป็น จต.ชท.
พระครูนิภาธรรมวัตร (มานัส) วัดหาดเสลา เก้าเลี้ยว นครสวรรค์ เป็น จต.ชท.   
พระครูนิพัทธ์โสตถิคุณ (สวัสดิ์ ป.ธ.3) วัดชัยมงคล ตาคลี นครสวรรค์ เป็น จร.ชอ.
พระครูนิภาสธรรมวัฒน์ (อุย) วัดช่องคีรีศรีสิทธิวราราม เมืองนครสวรรค์ เป็น จร.ชอ.     

ที่มา:  สำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคม, สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

แก้ไขล่าสุด (วันเสาร์ที่ 06 กุมภาพันธ์ 2010 เวลา 08:54)

 

ถาม - ตอบ