English French German Italian Portuguese Russian Spanish

คณะสงฆ์อำเภอตากฟ้า

ทำเนียบพระสังฆาธิการ

คณะสงฆ์อำเภอตากฟ้า

(ว่าง)

 

เจ้าคณะอำเภอตากฟ้า
วัดถ้ำพรสวรรค์ ต.ลำพยนต์
อ.ตากฟ้า จ.นครสวรรค์ ๖๐๑๔๐
โทร.๐ ๕๖๒๔ ๑๖๓๐

 

ลำดับที่ รายนาม วัด ตำแหน่ง โทรศัพท์
1. เจ้าคณะอำเภอตากฟ้า 089 9614171
2. รองเจ้าคณะอำเภอ 0 5635 9151
3. พระครูนิมิตกิตติวรรณ ประชาสรรค์ จต.สุขสำราญ 0 5624 1281
4. พระครูนิทัศน์ธรรมโสภิต โคกขามสามัคคี จต.อุดมธัญญา เขต 1 086 2056857
5. พระครูนิรภัยวิเทศ แคราย จต.อุดมธัญญา เขต 2 087 2020301
6. พระครูนิเวศน์คุณากร หนองพิกุล จต.หนองพิกุล เขาชายธง 084 8222855
7. พระปลัดวุฒิเมธี  ฐิตวํโส ถ้ำพรสวรรค์ จต.ลำพยนต์ 089 1529318
8. พระครูนิพัทธ์ธรรมโสภณ ธรรมโสภณ จต.ตากฟ้า 0 5624 1717
9. พระครูนิคมโสตถิวัฒน์ ไตรคีรีวราราม จต.พุนกยูง 081 9739678
10. พระปิยะ ปิยธมฺโม ถ้ำพรสวรรค์ เลข.จอ.ตากฟ้า 091 2767747
11. พระมหารุ่ง วิภชฺชวาที ตากฟ้า เลข.รจอ.ตากฟ้า 085 7364184

ทำเนียบเจ้าคณะอำเภอตากฟ้า

๑. พระครูนภเขตคณารักษ์ (สุรินทร์ จนฺทโชโต) วัดตากฟ้า  พ.ศ. ๒๕๑๘
๒. พระครูนิมิตสิทธิการ (เป้า เขมกาโม) วัดถ้ำพรสวรรค์   พ.ศ.๒๕๓๖
๓. พระมหาริด ริตเวที ป.ธ.๙ วัดตากฟ้า  พ.ศ. ๒๕๓๘
๔. พระครูนิปุณธรรมโกศล (จำรัส รตนญาโณ) วัดถ้ำพรสวรรค์ พ.ศ. ๒๕๔๙

ที่    วัด    นามเจ้าอาวาส    โทรศัพท์

เขากา พระอธิการสุวรรณ ปหฏฺโฐ  
เขาบันไดกลีบ พระอธิการวัฒนา โรจโน 
เขาบัวขาว พระครูปลัดมงคล อินฺทปญฺโญ 081-9835621
คีรีวง พระอธิการดำรงศักดิ์ ถาวรธมฺโม 086-2069121
คูหาโสภณ พระครูมงคลเทพ (รก) 
แคทราย พระครูนิรภัยวิเทต 056-298087
โคกขามสามัคคี พระครูนิยุตประชานาถ 
ชอนทุเรียน พระอธิการจำเริญ ปุญฺญวฑฒโน 
ชอนพลูวราราม พระอธิการระยอง จารุธมฺโม 
10 ชายธงวราราม พระครูสังฆกิจคุณาธาร 086-6679932
11 ชุมพลสามัคคีธรรม พระอธิการพิชิต ฐิตจิตฺโต 056-241263
12 ซับไพรเงิน พระอธิการจำรัส ปฏิรูปจารี 
13 ดำรงธรรม พระอธิการวงกต กิตฺติสาโร 081-6048135
14 ตากฟ้า พระราชปัญญาเวที 056-241134
15 ไตรคีรีวราราม พระครูนิคมโสตถิวัฒน์ 081-9739678
16 ถ้ำธรรมรัศมี พระอธิการสมชาติ  อภิชาโต 
17 ถ้ำพรสวรรค์ พระครูนิปุณธรรมโกศล 056-363128 089-96104171
18 เทพพนม พระใบฎีกาสำเนียง โสธโน 
19 ธรรมโสภณ พระครูนิพัทธ์ธรรมโสภณ 056-241717
20 บ้านไร่ศรัทธาราษฎร์ พระอนุศร  อนุสฺสโร (รก) 056-359293
21 บ้านใหม่สามัคคี พระครูนิธานโรจนธรรม 056-398129
22 ประชาสรรค์ พระครูนิมิตกิตติวรรณ 056-241281
23 โป่งสังข์สามัคคี พระชลอ พุทธสโร 
24 ไผ่เจริญ พระบัวบก ฐานวโร 
25 ไผ่นาเริง พระอำนวย อตฺตทนฺโต (รก) 
26 พลับพลาชัย พระสุชิน ทินฺนวโร 
27 พุขมิ้น พระครูนิมิตกิตติวรรณ 
28 พุนกยูง พระอธิการฉลวย ฐิตวํโส 
29 พุนาค พระครูนิสิตสีลาภรณ์ 056-363222
30 พุนิมิต พระอธิการบุญสืบ กนฺตธมฺโม 
31 พุเม่น พระสมศักดิ์ ธมฺมครุโภ 
32 พุสว่าง พระอธิการวรยุทธ กตสาโร 
33 ล้ำเจริญ พระอธิการซุง สุขวฑฺฒโน 
34 ลำพยนต์ พระอธิการสมชัย  โรจนธมฺโม 
35 วังสำราญ พระอธิการอุดร  ธีรธมฺโม 
36 ศรีเจริญธรรม พระครูนิเทศวุฒิธรรม 
37 สระเกตุโมลี พระอธิการซ่งฮวด จิตฺตทนฺโต   
38 สุขสันต์สามัคคี พระครูนิยุตประชานาถ 056-298115
39 สุขสำราญ พระอธิการอุดร ปิยธมฺโม 
40 หนองพิกุล พระครูนิเวศน์คุณากร 081-7864201
41 หนองรั้ว พระสมชาย ขนฺติมโน 086-2056857
42 ห้วยลำใย พระครูใบฏีกาปรีชา ธมฺมโชโต 
43 อุดมธัญญา พระครูนิยุตประชานาถ 056-298060
44 อุดมพร พระอธิการอนนท์ ฐานุตฺตโร 081-2537230

แก้ไขล่าสุด (วันเสาร์ที่ 15 สิงหาคม 2015 เวลา 15:08)

 

ถาม - ตอบ