English French German Italian Portuguese Russian Spanish

พิธีเปิดการอบรมบาลีก่อนสอบคณะสงฆ์ภาค ๔

ข่าวการศึกษา

 

มื่อวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๕๓ เจ้าประคุณสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ เจ้าคณะใหญ่หนเหนือ แม่กองบาลีสนามหลวง เป็นองค์ประธานพิธีเปิดโครงการอบรมบาลีก่อนสอบคณะสงฆ์ภาค ๔ ปีที่ ๙  ประจำปี ๒๕๕๓  ณ วัดตากฟ้า พระอารามหลวง อ.ตากฟ้า จ.นครสวรรค์ โดยกำหนดจัดอบรมระหว่างวันที่ ๒๒ มกราคม ถึง วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓  ซึ่งในปีนี้มีนักเรียนเข้าสอบบาลีสนามหลวงจากจังหวัดกำแพงเพชร พิจิตร เพชรบูรณ์ และนครสวรรค์ เข้ารับการอบรมรวมทั้งสิ้น ๘๖๙ รูป

จำแนกเป็น ประโยค ป.ธ.๑-๒  จำนวน ๕๕๘ รูป, ประโยค ป.ธ.๓ จำนวน ๒๑๐ รูป, ประโยค ป.ธ.๔ จำนวน ๖๔ รูป และ ประโยค ป.ธ.๕ จำนวน ๓๗ รูป ในการนี้  พระธรรมรัตนดิลก  เจ้าคณะภาค ๔, นายนพรัตน์  เบญจวัฒนานันท์ รองผู้อำนวยการ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ,  และ นายสุรินทร์  แก้วมณี  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรค์ เขต ๓ เข้าถวายสักการะ  โดยมี พระเทพปริยัติ เจ้าคณะจังหวัดกำแพงเพชร, พระราชพุฒิเมธี เจ้าคณะจังหวัดพิจิตร, พระเทพรัตนกวี เจ้าคณะจังหวัดเพชรบูรณ์ และพระเทพปริยัติเมธี เจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์ กล่าวต้อนรับผู้เข้ารับการอบรม  ทั้งนี้  นายพนม   ศรศิลป์    ผู้อำนวยการกองพุทธศาสนศึกษา  สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ พร้อมคณะข้าราชการ และคณะเจ้าปกครองสงฆ์  ในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๔ ร่วมพิธีเปิดโครงการอบรมอย่างพร้อมเพรียง

คลิกที่ภาพ เพื่อชมภาพใหญ่
Directory slide20 gallery 1.45 MB

แก้ไขล่าสุด (วันศุกร์ที่ 23 กรกฏาคม 2010 เวลา 06:23)

 

ถาม - ตอบ