English French German Italian Portuguese Russian Spanish

พระเทพปัญญาภรณ์ รองเจ้าคณะภาค ๔ วัดตากฟ้า

ประวัติพระสังฆาธิการ

พระเทพปัญญาภรณ์
(ริด ริตเวที ป.ธ.๙, กศ.ม.)
เจ้าอาวาสวัดตากฟ้า พระอารามหลวง
รองเจ้าคณะภาค ๔

 

เกิด วันพุธที่ ๒ กรกฏาคม พ.ศ.๒๕๐๗ 
สถานที่เกิด : บ้านเลขที่ ๒๕ หมู่ ๔ (บ้านหนองน้ำ) ตำบลตากตก อำเภอบ้านตากจังหวัดตาก 
บรรพชา : วันที่ ๑๓ เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๒๑ วัดสันป่าลาน ตำบลตากออก อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก
โดยมีพระครูวิศาลกิจจานุวัฒน์ เจ้าคณะตำบลตากออก เป็นพระอุปัชฌาย์
อุปสมบท : วันที่ ๑๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๒๗ ณ พัทธสีมาวัดตากฟ้า ตำบลตากฟ้า อำเภอตากฟ้า 
จังหวัดนครสวรรค์ โดยมีพระครูนภเขตคณารักษ์ เจ้าคณะอำเภอตากฟ้า เป็นพระอุปัชฌาย์
สังกัด วัดตากฟ้า (พระอารามหลวง)  ตำบลตากฟ้า  อำเภอตากฟ้า  จังหวัดนครสวรรค์ 
โทรศัพท์ ๐-๕๖๓๕-๙๓๑๖, ๐-๕๖๓๕-๙๑๕๑

การศึกษา
พ.ศ.๒๕๒๔ สอบได้นักธรรมชั้นเอก  สำนักศาสนศึกษาวัดโพธิ์ราษฏร์ สำนักเรียนคณะจังหวัดอ่างทอง 
พ.ศ.๒๕๒๖ สอบได้เปรียญธรรม ๓ ประโยค สำนักศาสนศึกษาวัดตากฟ้า สำนักเรียนคณะจังหวัดนครสวรรค์ 
พ.ศ.๒๕๓๐ สอบได้เปรียญธรรม ๖ ประโยค สำนักเรียนวัดทองนพคุณ กรุงเทพฯ 
พ.ศ.๒๕๓๗ สอบได้เปรียญธรรม ๙ ประโยค สำนักศาสนศึกษาวัดตากฟ้า สำนักเรียนคณะจังหวัดนครสวรรค์ 
พ.ศ.๒๕๔๓ จบการศึกษาปริญญาโท  การศึกษามหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยนเรศวร

หน้าที่การงานปัจุบัน
๑. เจ้าอาวาสวัดตากฟ้า (พระอารามหลวง) อำเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์
๒. รองเจ้าคณะภาค ๔ 
๓. เจ้าสำนักศาสนศึกษาวัดตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์
๔. ผู้จัดการโรงเรียนศรีนภเขตวิทยา (พระปริยัติธรรม แผนสามัญศึกษา)
๕. พระปริยัตินิเทศก์  จังหวัดนครสวรรค์
๖. ผู้จัดการโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลีประจำจังหวัดนครสวรรค์  แห่งที่ ๑
๗. ประธานกรรมการมูลนิธิวัดตากฟ้า
๘. อาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์
๙. กรรมการเขตพื้นที่การศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรค์ เขต ๓
๑๐. กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนตากฟ้าวิชาประสิทธิ์  จังหวัดนครสวรรค์
๑๑. กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนอนุบาลตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์

ผลงานดีเด่น
พ.ศ.๒๕๓๘ เปิดการเรียนการสอนพระปริยัติธรรม แผนกบาลี
พ.ศ.๒๕๓๘ ได้รับโล่ห์วัดพัฒนาตัวอย่างที่มีผลงานดีเด่น
พ.ศ.๒๕๓๙ ได้รับอนุญาตจากกรมการศาสนา ด้วยความเห็นชอบของประธานสภาการศึกษาของคณะสงฆ์  
ให้จัดตั้งโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา
พ.ศ.๒๕๔๐ ได้รับเกียรติบัตร  วัดที่จัดการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกธรรม และบาลีดีเด่น จาก
คณะกรรมการการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกธรรมและบาลี จังหวัดนครสวรรค์
พ.ศ.๒๕๔๔ สำนักศาสนศึกษาวัดตากฟ้า ได้รับการแต่งตั้งเป็นโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลี 
ประจำจังหวัดนครสวรรค์ แห่งที่ ๑ โดยอนุมัติของมหาเถรสมาคม
ในการประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๔๔
พ.ศ.๒๕๔๔ รับโลห์เกียรติคุณ  ในฐานะหน่วยงานที่จัดหรือสนับสนุนการจัดการศึกษานอกโรงเรียนดีเด่น 
จากกรมการศึกษานอกโรงเรียน กระทรวงศึกษาธิการ
พ.ศ.๒๕๔๕ ได้รับเกียรติบัตร สำนักศาสนศึกษาที่มีนักเรียนผ่านการทดสอบตามหลักสูตรการอบรม
ระยะสั้นของคณะสงฆ์ภาค ๔ เป็นอันดับ ๑ จากโครงการอบรมบาลี
ก่อนสอบสนามหลวง คณะสงฆ์ภาค ๔
พ.ศ.๒๕๔๖ ได้รับรางวัลเสาเสมาธรรมจักร ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาด้านการจัดการศึกษา
พระปริยัติธรรม
พ.ศ.๒๕๔๗ ได้รับประกาศเกียรติคุณดีเด่น  ด้านการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกธรรมและบาลี
จากสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
พ.ศ.๒๕๔๗ ได้รับเกียรติบัตร  ผู้บริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรมดีเด่น ในวาระมหามงคลเฉลิมพระชนม
พรรษา ๖ รอบ มหาราชินี จาก สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

สมณศักดิ์
พ.ศ.๒๕๓๙ ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์ เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญ ที่ พระศรีสุทธิเวที
พ.ศ.๒๕๔๙ ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์ เป็นพระราชาคณะชั้นราชที่ พระราชปัญญาเวที

พ.ศ.๒๕๕๙ ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์ เป็นพระราชาคณะชั้นเทพ ที่ พระเทพปัญญาภรณ์

แก้ไขล่าสุด (วันอังคารที่ 23 มกราคม 2018 เวลา 15:06)

 

ถาม - ตอบ