English French German Italian Portuguese Russian Spanish

โรงเรียนวัดหนองปลิงวิทยา

โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ

1.  ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา
1. รหัสสถานศึกษา      7060010401      
2. ชื่อสถานศึกษา (ไทย)   โรงเรียนวัดหนองปลิงวิทยา
3. ชื่อสถานศึกษา (ภาษาอังกฤษ)   Watnongplingwitthaya Scool    
4. สถานที่ตั้ง ตั้งอยู่เลขที่    94   หมู่ที่    1      วัด หนองปลิง
ตำบลหนองปลิง  อำเภอเมืองนครสวรรค์  จังหวัดนครสวรรค์   
รหัสไปรษณีย์   60000  โทรศัพท์    0-5632-6707    โทรสาร   -  
E-mail   -
ที่อยู่เว็ปไซต์   http://www.watnongpling.com


2. ข้อมูลทั่วไป
1. เขตพื้นที่การศึกษา        นครสวรรค์ เขต 1      
2. ชื่อผู้บริหาร   พระมหาประเสริฐ   ปุณฺณสิริ   ตำแหน่ง    ผู้อำนวยการ       อายุ   47     ปี
วุฒิการศึกษา  ป.ธ.9  ปริญญาโท   วิชาเอก  บริหารการศึกษา                   
สังกัดทับกฤชกลาง   ตำบลทับกฤช   อำเภอชุมแสง   จังหวัดนครสวรรค์            
ได้รับแต่งตั้งเมื่อ(วัน/เดือน/ปี)    18  พฤษภาคม 2544           
ตำแหน่ง (พระสังฆาธิการ)      รองเจ้าคณะอำเภอชุมแสง   
3. ผู้จัดการโรงเรียนชื่อ      พระครูนิพันธ์วิริยกิจ       อายุ 59  ปี 
วุฒิการศึกษา   นักธรรมชั้นเอก,  ปริญญาโท                            
สังกัดวัดหนองปลิง   ตำบลหนองปลิง   อำเภอเมืองนครสวรรค์  จังหวัดนครสวรรค์                 
ได้รับแต่งตั้งเมื่อ  11  พฤศจิกายน 2541         
ตำแหน่ง (พระสังฆาธิการ)         เจ้าคณะตำบลนครสวรรค์ออก    
4. ได้รับอนุญาตให้จัดตั้งในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1 – ม.3) 
เมื่อ 11  พฤศจิกายน 2541         
5. ได้รับอนุญาตให้จัดตั้งในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4 - ม.6) 
เมื่อ 11  พฤศจิกายน 2541

 

 

 

คลิกที่ภาพ เพื่อชมภาพใหญ่

Directory slide133 gallery 2.7 MB

 

 

แก้ไขล่าสุด (วันเสาร์ที่ 15 สิงหาคม 2015 เวลา 15:41)

 

ถาม - ตอบ