โรงเรียนคีรีวงศ์วิทยา

โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ


โรงเรียนคีรีวงศ์วิทยา  kiriwong vitaya school

 

1.  ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา
1. รหัสสถานศึกษา      7060010402      
2. ชื่อสถานศึกษา (ไทย)   โรงเรียนคีรีวงศ์วิทยา      
3. ชื่อสถานศึกษา (ภาษาอังกฤษ)   kiriwong vitaya school    
4. สถานที่ตั้ง ตั้งอยู่เลขที่    356/1        หมู่ที่    10      วัด คีรีวงศ์ 
ถนนมาตุลี    ตำบลปากน้ำโพ  อำเภอเมืองนครสวรรค์  จังหวัดนครสวรรค์   
รหัสไปรษณีย์   60000  โทรศัพท์  08 64415926    โทรสาร   0-5631-2175  
E-mail    อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน
ที่อยู่เว็ปไซต์    www.kiriwong.ac.th

2. ข้อมูลทั่วไป
1. เขตพื้นที่การศึกษา        นครสวรรค์ เขต 1      
2. ชื่อผู้บริหาร   พระครูปลัดพิทักษ์   ปญฺญาวโร   ตำแหน่ง    ผู้อำนวยการ     อายุ   38     ปี
วุฒิการศึกษา  น.ธ.เอก ,พธ.บ.,ศน.ม.   วิชาเอก  พระพุทธศาสนา                   
สังกัดวัดคีรีวงศ์   ตำบลปากน้ำโพ   อำเภอเมืองนครสวรรค์   จังหวัดนครสวรรค์            
ได้รับแต่งตั้งเมื่อ(วัน/เดือน/ปี)    26  ตุลาคม    2552         
ตำแหน่ง (พระสังฆาธิการ)      ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดคีรีวงศ์ ฝ่ายการศึกษา   
3. ผู้จัดการโรงเรียนชื่อ      พระครูนิยมกิจจานุกิจ       อายุ 50  ปี 
วุฒิการศึกษา   นักธรรมชั้นเอก,  นิติศาสตร์บัณฑิต                           
สังกัดวัดคีรีวงศ์   ตำบลปากน้ำโพ   อำเภอเมืองนครสวรรค์  จังหวัดนครสวรรค์                 
ได้รับแต่งตั้งเมื่อ  29  ตุลาคม  2552        
ตำแหน่ง (พระสังฆาธิการ)         รองเจ้าอาวาสวัดคีรีวงศ์    
4. ได้รับอนุญาตให้จัดตั้งในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1 – ม.3) 
เมื่อ 29 ธันวาคม 2535        
5. ได้รับอนุญาตให้จัดตั้งในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4 - ม.6) 
เมื่อ 29 ธันวาคม 2535        


ผู้จัดการ พระครูนิยมกิจจานุกิจ  น.ธ.เอก , น.บ. โทร 089 8591511


หัวหน้าสถานศึกษา พระครูปลัดพิทักษ์  ปญฺญาวโร น.ธ.เอก, พธ.บ. พุทธศาสนา, ศน.ม.พุทธศาสนาและปรัชญา
โทร  08 64415926

 

 

> กองพุทธศาสนศึกษา
> กระทรวงศึกษาธิการ
> สำนักงาน สพฐ.
> คุรุสภา
> สนง.รับรองมาตรฐาน สมศ.
> สถาบันทดสอบทางการศึกษา
> แม่กองธรรมสนามหลวง
> แม่กองบาลีสนามหลวง

คลิกที่ภาพ เพื่อชมภาพใหญ่
Directory slide24 gallery 1021.798 KB


 

 

แก้ไขล่าสุด (วันเสาร์ที่ 15 สิงหาคม 2015 เวลา 15:41)