โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ

 
โรงเรียนคีรีวงศ์วิทยา  kiriwong vitaya school

 

1.  ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา
        1. รหัสสถานศึกษา      7060010402      
        2. ชื่อสถานศึกษา (ไทย)   โรงเรียนคีรีวงศ์วิทยา      
        3. ชื่อสถานศึกษา (ภาษาอังกฤษ)   kiriwong vitaya school    
        4. สถานที่ตั้ง ตั้งอยู่เลขที่    356/1        หมู่ที่    10      วัด คีรีวงศ์ 
            ถนนมาตุลี    ตำบลปากน้ำโพ  อำเภอเมืองนครสวรรค์  จังหวัดนครสวรรค์   
            รหัสไปรษณีย์   60000  โทรศัพท์  08 64415926    โทรสาร   0-5631-2175  
            E-mail    อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน      
            ที่อยู่เว็ปไซต์    www.kiriwong.ac.th       

2. ข้อมูลทั่วไป
     1. เขตพื้นที่การศึกษา        นครสวรรค์ เขต 1      
     2. ชื่อผู้บริหาร   พระครูปลัดพิทักษ์   ปญฺญาวโร   ตำแหน่ง    ผู้อำนวยการ     อายุ   38     ปี
         วุฒิการศึกษา  น.ธ.เอก ,พธ.บ.,ศน.ม.   วิชาเอก  พระพุทธศาสนา                   
         สังกัดวัดคีรีวงศ์   ตำบลปากน้ำโพ   อำเภอเมืองนครสวรรค์   จังหวัดนครสวรรค์            
        ได้รับแต่งตั้งเมื่อ(วัน/เดือน/ปี)    26  ตุลาคม    2552         
         ตำแหน่ง (พระสังฆาธิการ)      ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดคีรีวงศ์ ฝ่ายการศึกษา   
    3. ผู้จัดการโรงเรียนชื่อ      พระครูนิยมกิจจานุกิจ       อายุ 50  ปี 
        วุฒิการศึกษา   นักธรรมชั้นเอก,  นิติศาสตร์บัณฑิต                           
         สังกัดวัดคีรีวงศ์   ตำบลปากน้ำโพ   อำเภอเมืองนครสวรรค์  จังหวัดนครสวรรค์                 
        ได้รับแต่งตั้งเมื่อ  29  ตุลาคม  2552        
         ตำแหน่ง (พระสังฆาธิการ)         รองเจ้าอาวาสวัดคีรีวงศ์    
    4. ได้รับอนุญาตให้จัดตั้งในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1 – ม.3) 
         เมื่อ 29 ธันวาคม 2535        
    5. ได้รับอนุญาตให้จัดตั้งในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4 - ม.6) 
         เมื่อ 29 ธันวาคม 2535        


ผู้จัดการ พระครูนิยมกิจจานุกิจ  น.ธ.เอก , น.บ. โทร 089 8591511


หัวหน้าสถานศึกษา   พระครูปลัดพิทักษ์  ปญฺญาวโร น.ธ.เอก, พธ.บ. พุทธศาสนา, ศน.ม.พุทธศาสนาและปรัชญา
                            โทร  08 64415926

 

 สถิติจำนวนครู เจ้าหน้าที่ และนักเรียน

 ปีการศึกษา

ครูประจำ

 ครูพิเศษ

 เจ้าหน้าที่

 รวม

 ม.1

 ม.2

 ม.3

 ม.4

 ม.5

 ม.6

 รวม

 2551

6

3

12 

18

32

11

18

7

-

86

 2552

4

14 

32 

26

29

37

15

5

144 

 2553

3

9

3

15

31

27

14

31

9

12

124

2554

7

6

3

18 

23 

28 

25 

22 

27 

134 

 

> กองพุทธศาสนศึกษา
> กระทรวงศึกษาธิการ
> สำนักงาน สพฐ. 
> คุรุสภา 
> สนง.รับรองมาตรฐาน สมศ.
> สถาบันทดสอบทางการศึกษา 
> แม่กองธรรมสนามหลวง
> แม่กองบาลีสนามหลวง

คลิกที่ภาพ เพื่อชมภาพใหญ่
Directory slide24 gallery 1021.798 KB


 

 

 

แก้ไขล่าสุด (วันอาทิตย์ที่ 21 สิงหาคม 2011 เวลา 08:01)