English French German Italian Portuguese Russian Spanish

โรงเรียนคีรีวงศ์วิทยา

โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ


โรงเรียนคีรีวงศ์วิทยา  kiriwong vitaya school

 

1.  ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา
1. รหัสสถานศึกษา      7060010402      
2. ชื่อสถานศึกษา (ไทย)   โรงเรียนคีรีวงศ์วิทยา      
3. ชื่อสถานศึกษา (ภาษาอังกฤษ)   kiriwong vitaya school    
4. สถานที่ตั้ง ตั้งอยู่เลขที่    356/1        หมู่ที่    10      วัด คีรีวงศ์ 
ถนนมาตุลี    ตำบลปากน้ำโพ  อำเภอเมืองนครสวรรค์  จังหวัดนครสวรรค์   
รหัสไปรษณีย์   60000  โทรศัพท์  08 64415926    โทรสาร   0-5631-2175  
E-mail    อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน
ที่อยู่เว็ปไซต์    www.kiriwong.ac.th

2. ข้อมูลทั่วไป
1. เขตพื้นที่การศึกษา        นครสวรรค์ เขต 1      
2. ชื่อผู้บริหาร   พระครูปลัดพิทักษ์   ปญฺญาวโร   ตำแหน่ง    ผู้อำนวยการ     อายุ   38     ปี
วุฒิการศึกษา  น.ธ.เอก ,พธ.บ.,ศน.ม.   วิชาเอก  พระพุทธศาสนา                   
สังกัดวัดคีรีวงศ์   ตำบลปากน้ำโพ   อำเภอเมืองนครสวรรค์   จังหวัดนครสวรรค์            
ได้รับแต่งตั้งเมื่อ(วัน/เดือน/ปี)    26  ตุลาคม    2552         
ตำแหน่ง (พระสังฆาธิการ)      ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดคีรีวงศ์ ฝ่ายการศึกษา   
3. ผู้จัดการโรงเรียนชื่อ      พระครูนิยมกิจจานุกิจ       อายุ 50  ปี 
วุฒิการศึกษา   นักธรรมชั้นเอก,  นิติศาสตร์บัณฑิต                           
สังกัดวัดคีรีวงศ์   ตำบลปากน้ำโพ   อำเภอเมืองนครสวรรค์  จังหวัดนครสวรรค์                 
ได้รับแต่งตั้งเมื่อ  29  ตุลาคม  2552        
ตำแหน่ง (พระสังฆาธิการ)         รองเจ้าอาวาสวัดคีรีวงศ์    
4. ได้รับอนุญาตให้จัดตั้งในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1 – ม.3) 
เมื่อ 29 ธันวาคม 2535        
5. ได้รับอนุญาตให้จัดตั้งในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4 - ม.6) 
เมื่อ 29 ธันวาคม 2535        


ผู้จัดการ พระครูนิยมกิจจานุกิจ  น.ธ.เอก , น.บ. โทร 089 8591511


หัวหน้าสถานศึกษา พระครูปลัดพิทักษ์  ปญฺญาวโร น.ธ.เอก, พธ.บ. พุทธศาสนา, ศน.ม.พุทธศาสนาและปรัชญา
โทร  08 64415926

 

 

> กองพุทธศาสนศึกษา
> กระทรวงศึกษาธิการ
> สำนักงาน สพฐ.
> คุรุสภา
> สนง.รับรองมาตรฐาน สมศ.
> สถาบันทดสอบทางการศึกษา
> แม่กองธรรมสนามหลวง
> แม่กองบาลีสนามหลวง

คลิกที่ภาพ เพื่อชมภาพใหญ่
Directory slide24 gallery 1021.798 KB


 

 

แก้ไขล่าสุด (วันเสาร์ที่ 15 สิงหาคม 2015 เวลา 15:41)