English French German Italian Portuguese Russian Spanish

โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดท่าพระเจริญพรต

โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ


โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดท่าพระเจริญพรต Wattaphajalrunpord school

1.  ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา

1. รหัสสถานศึกษา      7060010405      
2. ชื่อสถานศึกษา (ไทย)   โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดท่าพระเจริญพรต      
3. ชื่อสถานศึกษา (ภาษาอังกฤษ)   Wattaphajalrunpord school    
4. สถานที่ตั้ง ตั้งอยู่เลขที่    28        หมู่ที่    5      วัดท่าพระเจริญพรต
ตำบลบ้านมะเกลือ  อำเภอเมืองนครสวรรค์  จังหวัดนครสวรรค์   
รหัสไปรษณีย์   60000  โทรศัพท์    0 5620 7211    โทรสาร   0 5620 2189
E-mail        -  
ที่อยู่เว็ปไซต์    -     

2. ข้อมูลทั่วไป
1. เขตพื้นที่การศึกษา        นครสวรรค์ เขต 1      
2. ชื่อผู้บริหาร   พระมหาไพโรจน์   จนฺทปญฺโญ   ตำแหน่ง     ผู้อำนวยการ       อายุ   50   ปี
วุฒิการศึกษา  ปธ.7 พธ.บ.,กศ.ม.การบริหารการศึกษา                   
สังกัดวัดเทพสามัคคีธรรม   ตำบลบางม่วง   อำเภอเมือง    จังหวัดนครสวรรค์            
ได้รับแต่งตั้งเมื่อ(วัน/เดือน/ปี)    28 ธันวาคม  2536          
ตำแหน่ง (พระสังฆาธิการ)      เจ้าอาวาสวัดเทพสามัคคีธรรม  
3. ผู้จัดการโรงเรียนชื่อ      พระครูนิวาสธรรมสุนทร       อายุ 74  ปี 
วุฒิการศึกษา   นักธรรมเอก ,พุทธศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์                          
สังกัดวัดท่าพระเจริญพรต   ตำบลบ้านมะเกลือ    อำเภอเมือง   จังหวัดนครสวรรค์                 
ได้รับแต่งตั้งเมื่อ  28  ธันวาคม  2536         
ตำแหน่ง (พระสังฆาธิการ)        เจ้าคณะอำเภอชุมตาบง 
4. ได้รับอนุญาตให้จัดตั้งในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1 – ม.3) 
เมื่อ 23 กุมภาพันธ์  2515        
5. ได้รับอนุญาตให้จัดตั้งในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4 - ม.6) 
เมื่อ       -

 

หัวหน้าสถานศึกษา พระมหาไพโรจน์ จนฺทปญฺโญ น.ธ.เอก,ป.ธ.7, พธ.บ., กศ.ม.

 

> กองพุทธศาสนศึกษา
> กระทรวงศึกษาธิการ
> สำนักงาน สพฐ.
> คุรุสภา
> สนง.รับรองมาตรฐาน สมศ.
> สถาบันทดสอบทางการศึกษา
> แม่กองธรรมสนามหลวง
> แม่กองบาลีสนามหลวง


คลิกที่ภาพ เพื่อชมภาพใหญ่
Directory slide51 gallery 1.39 MB

แก้ไขล่าสุด (วันเสาร์ที่ 15 สิงหาคม 2015 เวลา 15:42)

 

ถาม - ตอบ