English French German Italian Portuguese Russian Spanish

ออกประเมินคุณภาพการปฏิบัติงานหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบล

ข่าวประชาสัมพันธ์

 

วันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายสุวัฒน์ แจ้งจิต ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครสวรรค์ ออกประเมินคุณภาพการปฏิบัติงานหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบล (อ.ป.ต.) ของคณะสงฆ์จังหวัดนครสวรรค์ ประจำปี ๒๕๕๙ ระยะที่ ๑ (พ.ศ.๒๕๕๙ - ๒๕๖๓) ณ อปต.หูกวาง อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์

แก้ไขล่าสุด (วันอังคารที่ 27 กันยายน 2016 เวลา 13:35)

 

ถาม - ตอบ