English French German Italian Portuguese Russian Spanish

นครสวรรค์ เยี่ยมสนามสอบวันที่ 2

ข่าวประชาสัมพันธ์


วันที่ 17 พฤศจิกายน 2559

นายสมเกียรติ เกิดอินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครสวรรค์

พร้อมคณะข้าราชการ ประกอบด้วยนางจรรยา รัตนเลขา นางสาวนิกรรดา ขันธะรัตน์ และนางสายฝน วะรินทร์ ได้ออกตรวจเยี่ยมสนามสอบ

นักธรรมชั้นโท -เอก ณ สนามสอบ ดังนี้

1. สนามสอบวัดพุทธมงคลนิมิต(ธรรมยุต)

อ.เมืองฯ จ.นครสวรรค์ ได้เข้ากราบพระราชมงคลโสภณ เจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์ (ธ)   ประธานสนามสอบ

มีผู้เข้าสอบ นักธรรมชั้นโท 16 รูป ชั้นเอก 19 รูป

2. สนามสอบวัดโพธาราม อ.เมืองฯ จ.นครสวรรค์ ได้เข้ากราบพระราชพุฒิเมธี เจ้าคณะอำเภอเมืองนครสวรรค์ ประธานสนามสอบ   มีผู้เข้าสอบ นักธรรมชั้นโท 281 รูป ชั้นเอก 133 รูป ขอนำประวัติวัดทั้ง 2 นำเสนอพอสังเขป

วัดพุทธมงคลนิมิตร นครสวรรค์ เป็นวัดธรรมยุติแห่งแรกในอำเภอเมือง นครสวรรค์ ที่มีความสำคัญวัดหนึ่ง สืบเนื่องจากเป็นวัดที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเสด็จยกช่อฟ้าและประทานพระนามาภิไทย่อ "ภปร" เพื่อประดิษฐาน   หน้าบันพระอุโบสถ ของวัดฯ

อีกทั้งได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากองค์สมเด็จพระราชชนนี(สมเด็จย่าฯ) เสด็จพระราชดำเนิน   เททองหล่อพระประธาน "พระพุทธมงคลนิมิตร"เมื่อปีพ.ศ.2510 และได้รับเสด็จพระบรมวง   ศานุวงศ์อีกหลายพระองค์ เมื่อปีพ.ศ. 2510-2515

วัดได้เริ่มก่อตั้งเมื่อปีพ.ศ.2499โดยมีพระครูญาณวิศิษฏ์ (ทรงไชย เขมปฺปฺตโต) รับบริจาคที่ดินจากคณะศรัทธา และเริ่มสร้างกุฎิและศาลาเล็ก ต่อมาได้ทำการขออนุญาตตั้งวัดได้สำเร็จเมื่อปีพ.ศ. 2508 วัดนี้มีความสำคัญอีกอย่างก็คือ ในสมัยก่อนมักมีครูบาอาจารย์   แวะมาพัก    ก่อนจะเดินทางขึ้นและลงมาจากทางภาคเหนือ เนื่องด้วยพระครูญาณวิศิษฏ์(ทรงไชย)  ได้อุปสมบทที่วัดศรีโพนเมือง สกลนคร เมื่อปีพ.ศ.2493 โดยมีพระธรรมเจดีย์(จูม) เป็นพระอุปัชฌาย์ หลวงปู่อ่อน เป็นพระกรรมวาจาจารย์ และพระอาจารย์ฝั้น เป็นพระอนุสาวนาจารย์ และอยู่ฝึกอบรมกับพระอาจารย์ฝั้น หลายปี จึงทำให้รู้จักคุ้นเคยกับครูบาอาจารย์ในสมัยนั้นเป็นจำนวนมาก เมื่อพระครูญาณวิศิษฏ์ ย้ายมาอยู่ที่นครสวรรค์ เมื่อปีพ.ศ.2502 และได้จัดตั้งวัดขึ้นมา จึงได้รับเมตตาจากครูบาอาจารย์สาย พระอาจารย์มั่น อย่างมากมาย เมื่อทางวัดพุทธมงคลนิมิต  จัดงานต่างๆขึ้นมาก็จะได้รับการช่วยเหลือจากครูบาอาจารย์ในสมัยนั้นมาก

สำหรับ วัดโพธาราม เดิมสันนิษฐานว่าสร้างขึ้นก่อนสมัยรัตนโกสินทร์ ที่ตั้งวัดเดิมอยู่ริมแม่น้ำปิง หมู่กุฏิสงฆ์อยู่ทางด้านทิศตะวันออกของที่ตั้งวัดปัจจุบันคือ บริเวณที่ทำการไปรษณีย์โทรเลขปัจจุบัน ได้ขึ้นทะเบียนเป็นวัดนับตั้งแต่ พ.ศ.2420 คงเป็นระยะการบูรณะปรับปรุงวัดครั้งใหม่ เมื่อคราวตลาดปากน้ำโพประสบอัคคีภัยครั้งใหญ่ เมื่อพ.ศ. 2457 วัดโพธาราม ได้ประสบภัยดังกล่าวนั้นด้วย หลังจากนั้นพระครูสวรรค์นคราจารย์ (ช่วง) เป็นเจ้าอาวาสจึงได้วางแผนการพัฒนาวัดใหม่ ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา ครั้งหลัง วันที่ 27 กันยายน พ.ศ.2481 เขตวิสุงคามสีมากว้าง 40 เมตร ยาว 80 เมตร ได้ผูกพัทธสีมาใน พ.ศ. 2482

วัดโพธาราม ได้เปิดสอนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม พ.ศ.2466 แผนกบาลี พ.ศ.2495 โรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ พ.ศ. 2501 มีภิกษุอยู่จำพรรษาประมาณปีละไม่ต่ำกว่า  50 รูป สามเณรไม่ต่ำกว่า 150 รูป เนื่องจากเป็นสำนักเรียนพระปริยัติธรรมจึงมีพระภิกษุสามเณรมาก

วัดโพธาราม ได้รับการสถาปนาเป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดสามัญ นับตั้งแต่วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2506 สาเหตุ คือ เป็นวัดที่มีสำนักเรียน

พระปริยัติธรรม ทั้งนักธรรมและบาลี ซึ่งเป็นสำนักเรียนดีเด่นและตัวอย่าง อีกทั้งมีพระภิกษุ – สามเณรเป็นจำนวนมาก มีที่ธรณีสงฆ์ครอบคลุมตั้งแต่โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ถึงแม่น้ำเจ้าพระยา

นิกรรดา ข่าว/สุขจิต  ภาพ

แก้ไขล่าสุด (วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤศจิกายน 2016 เวลา 08:48)

 

ถาม - ตอบ