English French German Italian Portuguese Russian Spanish

นางฉันทณา

ข่าวบุคลากร

 

นางฉันทณา แสงสุวรรณถาวร (อีฟ)

....................

เกิด วันพฤหัสบดีที่ 22 มิถุนายน 2515

ภูมิลำเนา จังหวัดนครสวรรค์

ประวัติการศึกษา

จบบัญชีบัณฑิต สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยภาคกลาง

ประวัติการรับราชการ

13 กรกฎาคม 2541 - 27 มีนาคม 2548 รับราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและ

บัญชี 2 ที่กองคลัง สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

28 มีนาคม 2548 - ปัจจุบัน รับราชการในตำแหน่งนักวิชาการศาสนาชำนาญการ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครสวรรค์

แก้ไขล่าสุด (วันพุธที่ 23 พฤศจิกายน 2016 เวลา 13:41)

 

ถาม - ตอบ