English French German Italian Portuguese Russian Spanish

ศิริพงษ์ ทับสิน

ข่าวบุคลากร

นายศิริพงษ์ ทับสิน (โน้ต)

.......................

เกิด วันที่ 9 พฤษภาคม 2528

ภูมิลำเนา จังหวัดอ่างทอง

ประวัติการศึกษา

ปริญญาตรี

บริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการ-การจัดการสำนักงาน ม.เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ปริญญาโท

วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ประวัติรับราชการ

เริ่มรับราชการ 21 เมษายน 2559 สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครสวรรค์

แก้ไขล่าสุด (วันอังคารที่ 09 พฤษภาคม 2017 เวลา 11:04)

 

ถาม - ตอบ