English French German Italian Portuguese Russian Spanish

ทหารบรรพชาอุปสมบทถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ข่าวประชาสัมพันธ์

 

28 พ.ย.59 ช่วงบ่าย  ณ วัดศรีสวรรค์สังฆาราม (วัดถือน้ำ) พันเอกสมบัติ บุญกอแก้ว ผู้บังคับการกรมการทหารปืนใหญ่ที่ 4

ประธานฝ่ายฆราวาส พระครูนิสิตสุคนธศิล เจ้าอาวาสวัดศรีสวรรค์สังฆาราม ประธานฝ่ายสงฆ์ จัดบรรพชาอุปสมบทถวายเป็นพระราช

กุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 โดย พ.ท.รุ่งคุณ มหาปัญญาวงศ์ ผู้บังคับการกองพันทหารปืนใหญ่ ที่ 4

ล่าวรายงาน มีนาคอุปสมบท จำนวน 27 คน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แสดงความกตัญญูต่อบิดามารดา ตอบแทนคุณแผ่นดิน

สืบทอดอายุพระพุทธศาสนาและฝึกหัดขัดเกลาผู้บวชให้เข้าถึงหลักธรรมนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน

การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยทุกประการ

ร้อยเอกเกียรติชัย พรมพันธ์/ผู้ให้ข้อมูล.

 

ถาม - ตอบ