English French German Italian Portuguese Russian Spanish

นางพัชรีวรรณ

ข่าวบุคลากร

 

นางพัชรีวรรณ  พรหมจักร์ (โอ๋)

....................

เกิด วันพุธที่ 27 ธันวาคม 2521

ภูมิลำเนา จังหวัดเชียงใหม่


ประวัติการศึกษา

ศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาสุขศึกษา ม.เชียงใหม่

รัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขารัฐศาสตร์การปกครอง มหามกุฏราชวิทยาลัย

วิทยาเขตล้านนา จ.เชียงใหม่


ประวัติการรับราชการ

1 มิ.ย. 2549- 30 ส.ค. 2559 รับราชการตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน

ที่สำนักศิลปากรที่ 8 เชียงใหม่ กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม

1 ก.ย. 2559 เริ่มรับราชการในตำแหน่ง นักวิชาการศาสนา ปฏิบัติการ

สนง.พระพุทธศาสนา จ.นครสวรรค์

 

ถาม - ตอบ