English French German Italian Portuguese Russian Spanish

'วัดทั่วโลก'ลั่นฆ้องกลองระฆังถวาย'สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว'วันนี้...

ข่าวประชาสัมพันธ์

มส.เห็นชอบให้วัดทั่วโลกเตรียมพร้อมลั่นฆ้องกลองระฆัง เจริญชัยมงคลคาถา ตามโบราณราชพระเพณี 'วันนี้' ถวายพระพรชัยมงคลให้เกิดความเป็นสิริมงคลต่อประเทศชาติ พร้อมเห็นชอบให้พระสงฆ์ใช้คำถวายอติเรก คำถวายพระพรลา คำถวายพระพรเทศนา สำหรับสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระองค์ใหม่

เมือวันที่ 1 ธ.ค. ที่อาคารสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม พระพรหมเมธี โฆษกมหาเถรสมาคม(มส.) แถลงภายหลังการประชุมมส.ว่า  ตามที่ประธานรัฐสภา ประกาศอัญเชิญ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณฯ สยามมกุฎราชกุมาร ขึ้นทรงราชย์สืบราชสันตติวงศ์เป็น พระมหากษัตริย์ ให้ประชาชนได้ทราบโดยทั่วกันแล้ว ที่ประชุมมส.มีมติให้คณะสงฆ์เตรียมพร้อมดำเนินการหลังจากที่ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ(สนช.) เข้าเฝ้าฯเพื่อกราบบังคมทูลอัญเชิญสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณฯ สยามมกุฎราชกุมาร ขึ้นทรงราชย์ และเมื่อพระองค์ทรงรับ ประธานสนช.จะแจ้งให้ประชาชนทราบในวันนี้  ซึ่งเมื่อได้ยินเสียงเพลงสรรเสริญพระบารมีจากการถ่ายทอดของโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยแล้ว ขอให้ทุกวัดทั่วโลกย่ำฆ้อง กล้องระฆัง พร้อมเจริญชัยมงคลถาถาโดยพร้อมเพรียงกัน ตามโบราณราชประเพณีที่สืบมา เพื่อถวายพระพรชัยมงคลและให้เกิดความเป็นสิริมงคลต่อประเทศชาติ

พระพรหมเมธี กล่าวต่อไปว่า นอกจากนี้มส.ยังเห็นชอบคำถวายอติเรก คำถวายพระพรลา คำถวายพระพรเทศนา สำหรับสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระองค์ใหม่ โดยคำถวายอติเรก  มีดังนี้ อติเรกวสฺสสตํ ชีวตุ,อติเรกวสฺสสตํ ชีวตุ ,อติเรกวสฺสสตํ ชีวตุ ทีฆายุโก โหตุ อโรโค โหตุ,ทีฆายุโก โหตุ  อโรโค โหตุ,สุขิโต โหตุ มหาวชิราลงฺกรณราชา,สิทฺธิกิจฺจํ สิทธิกมฺมํ สิทฺธิลาโภ ชโย นิจฺจํ,มหาวชิราลงฺกรณราชวรสสฺ ภวตุ สพฺพทา. ขอถวายพระพร  ส่วนคำถวายพระพรลา มีดังนี้ ขอถวายพระพรเจริญพระราชสิริสวัสดิ์ พิพัฒนมงคลพระชนมสุขทุกประการ จงมีแด่ สมเด็จพระบรมพิตรพระราชสมภารพระองค์ สมเด็จพระมหาวชิราลงกรณ ธรรมมิกราชาธิราช ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐ เวลานี้สมควรแล้ว อาตมภาพทั้งปวง ขอถวายพระพรลา แด่สมเด็จพระบรมบพิตรพระราชสมภารพระองค์ ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐ ขอถวายพระพร

โฆษกมส. กล่าวอีกว่า สำหรับคำถวายพระพรเทศนา มีดังนี้ “ขอถวายพระพรเจริญพระราชสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลพระชนมสุขทุกประการ จงมีแด่ สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารพระองค์ สมเด็จพระมหาวชิราลงกรณ ธรรมิกราชาธิราชเจ้า  ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐ บัดนี้จักรับพระราชทานถวายวิสัชนาใน...... ฉลองพระเดชพระคุณประดับพระปัญญาบารมี ถ้ารับพระราชทานถวายวิสัชนาไปมิได้ต้องตามโวหารอรรถาธิบายในพระธรรมเทศนา ณ บทใดบทหนึ่งก็ดี ขอพระเมตตาคุณ พระกรุณาคุณ พระขันติคุณ ทรงพระกรุณาโปรดพระราชทานอภัยแก่อาตมะ ผู้มีสติปัญญาน้อย ขอถวายพระพร”

นายประดับ โพธิกาญจนวัตร โฆษกพศ. กล่าวว่า ขอให้ทุกวัดเตรียมพร้อมจัดสถานที่เจริญชัยมงคลคาถา โดยทางสำนักเลขาธิการมส. จะแจ้งไปยังพศจ. เจ้าคณะจังหวัดทั่วประเทศ และพระธรรมทูตทั่วโลก ทั้งนี้หากวัดใดมีข้อสงสัยประการใดสามารถติดต่อมาได้ที่พศ.ส่วนกลาง โทร. 09-7956-5949 ,08-18462338,0-2441-4546... อ่านต่อที่ : http://www.dailynews.co.th/education/539845

 

ถาม - ตอบ