English French German Italian Portuguese Russian Spanish

รายชื่อเจ้าภาพและผู้เข้าร่วมโครงการอุปสมบทถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินฯ

ข่าวประชาสัมพันธ์
1.นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์พร้อมภริยา  นาคดาวเรือง  ภูมิจะ
2.นายอภิสรรค์ สง่าศรี รอง ผวจ.นครสวรรค์ นาคอรุณ ลพประเสริฐ
3.คุณมานิต อนรรฆมาศ นาคประเทือง จูสิงห์
4.คุณธนภัทรและครอบครัว นาคธนภัทร ภคสกุลวงศ์
5.ดร.นิภา ดร.สุรัต ดร.สุธาสิณี สุพิชญางกูร นาควันชัย จิตใจ
6.คุณนวรัตน์ คุ้มวงษ์ นาคสามารถ  ณ  ระนอง
7.คุณรจนา สุวัฒนานันท์และครอบครัว นาคอาทร บุญมาทอง
8.คุณชัญญรัตน์ พวงหมู นาคประเสริฐ ศรีชัยตัน
9.คุณพีระพงษ์ นพนาคีพงษ์ นาคกิตติกร ตุ๊สังวรณ์
10.พ.ท.เทียม วงศ์มาก นาคสามารถ ปราณีศรี
11.คุณเพ็ชรณิชา อิศรากุลสิริภัทร นาคชวดล รติสรรค์กุล
12.คุณขวัญใจ จันทร์เฉลิม นาคเกชา เพ็งอิ่ม
13.พ.ต.ท.กรรณ์ คุณวิไลลักษณ์ ยาวิเศษ นาคณรงค์เดช ผิวฉ่ำ
14.คุณสุจิตรา อินมนตรี คุณนพวงศ์ ขำนิพัทธ์
15.คุณอนิศา เกษรจันทร์ นาคจักรพงศ์ เกตุพูน
16.คุณนพวรรณ ลออเอี่ยม นาคพงศกร ลออเอี่ยม
17.คุณจิตติมา ปางเศรณี นาคอุกฤษฏ์ ยนต์พินิจ
18.คุณวารินทร์ รุ้งเพชร์ นาคอรรถกร รุ้งเพชร์
19.มูลนิธิ ร.ร.สตรีนครสวรรค์และมูลนิธิวัฒนธรรมหญิงจังหวัดนครสวรรค์ นาคณรงค์ฤทธิ์ บุญทัย
20.คุณประทวน แก้วเกตุ นาคพนมกร แก้วเกตุ
21.จ.ส.อ.ถนอมศักดิ์ คุณกาญจนา ดีสิงห์ นาคกฤตานน ดีสิงห์
22.ร้านพิชช่าไทย นาคอริยชัย เกตุจันทร์
23.คุณไอไซ แซ่จิวคุณเซี้ยม ภูวสรรเพชร นาคฉัตรมงคล คงเมือง
24.คุณสละ สุวรรณชาต นาคประทีป สุวรรณศรี
25.คุณบุญส่ง ปั้นงาม นาคเจษฎา ปั้นงาม
26.ดร.สุพจน์ นิตย์สุวัฒน์ นาคสุรพล หนูเงิน
27.คุณสุดา จันทร์กาล นาคธนภัทร วงศ์เกียรติขจร
28.คุณเจือพร ศรีแจ่ม นาควิโรจน์ อินทร์จาด
29.คุณอัจฉรา สอนพาที นาคสุขจิต มาสุวรรณ
30.คุณกัลยา มั่นต่าย นาคเสวต มั่นต่าย
31.คุณเอื้อน ต่อพันธุ์และครอบครัว นาคโรน์ศักดิ์ บุญประชุม
32.ดร.เสริม จันทร์คำคุณอรพิน แสงสว่าง นาคสุชาติ ชัยวงศ์เวชวัฒนา
33.พ.อ.พิชัย อุดมบัวทอง นาคนาคราช จันทร์เชื้อ
34.สพป.นครสวรรค์ เขต2 นาคพงศนันท์ ทองนาก
35.คุณวุฒิ ยืนยง นาคชรินทร์ ยืนยง
36.คุณนพรัตน์ อินโลหิต นาคปรารมภ์ อินทโลหิต
37.คุณนงเยาว์ ทองวิชิต นาคบรรทม ทองวิชิต
38.คุณณัฐธนภัทร วรรณเนตรนาคบุญสม วรรณเนตร
39.คุณวิภาวี คัมภีรธัมโม นาคสักรินทร์ พึ่งบุญ
40.คุณสายพิณ ไชยสิทธิ์ นาคเจริญศักดิ์ ไชยสิทธิ์
41.คุณปรัชญา เชียงทา นาคสุปรัชญ์ เชียงทา
42.พ.ต.สมหมายคุณทิพวรรณ สุขวิญญา นาคสมชาย กุลเกษตร
43.คุณสุภาพ หวลตระกูล นาคทวี แก้วเกิด
44.คุณไพโรจน์ ขวัญใจชื่น นาคพงษ์ศักดิ์ โพธิ์กลิ่น
45.คุณชุลีกร คุณสุรสิทธิ์ คุณวุฒิวิเศษ นาคพรเทพ ตลับแก้ว
46.คุณสุดาพร บัวนครนาคสุรพล ภัทรเรืองชัย
47.คุณบังอร กนกปราณ นาคพรหม เอี่ยมฤทธิ์
48.คุณไพโรจน์ อรุณไพโรจน์ นาคเสนอ อางเอื้อ
49.ครอบครัวพุทธวงศ์ นาคสุมิตร ยาวิเศษ
50.คุณอัมพร นาคร นาคสายชล ปานอุทัย
51.คุณกมลรัตน์ ครุฑธามาศ นาคธนารัชต์ ครุฑธามาศ
52.คุณธรรมฤทธิ์ รัศมี นาคชาตรี ทองคำ
53.สนง.การช่างเทศบาลนครสวรรค์ นาคชาญเดช มีศรี
54.คุณสงัด ศรีพุฒตาลและครอบครัว นาคณัฐวริศ พรศรีสวรรค์
55.คุณบุญเสริม แก้วเหมือน นาคอนิรุต ทองแสน
56.คุณสุพจน์ เดชาครุฑ นาคณฐพนธ์ เดชาครุฑ
57.คุณไพโรจน์ คุณสุวลัย ปิตมนตรีกุล นาคณเดชาภัค เลือดทหาร
58.คุณนุชรีย์ กิตติวุฒิศักดิ์ นาควิษณุ กิตติวุฒิศักดิ์
59.คุณดิเรก นิ่มน้อย นาคธนกร อารีคำเสน
60.คุณภครพล โกมุทเพชร นาคนรเทพ โกมุทเพชร
61.คุณเริงชัย คุณชุติมา ณ ลำพูนนาคไพโรจน์ พันธุ์ศิลป์
62.สนจ.นครสวรรค์ นาคสมนึก เอกระ
63.คุณวิชัย คุณพายัพ ยาวิชัย นาคสมาน ยันยง
64.คุณเสาวณีย์ เต็งสุวรรณ์ นาคชัชไชย รับบุญ
65.คุณศิริวรรณ ชูทรัพย์ นาควิรัติ คุ้มปรีดี
66.คุณลัดดาวัลย์ ถั่วศรีวงศ์ นาคเนย  แสงจันทร์
67.คุณสำอางค์ โดรณ นาคเผชิญ โดรณ
68.คุณสุทธิศรี ศรีวัฒนา นาคอรรถพร ว่องวิทยากุล
69.คุณกาญจนา ศรีสุวรรณนาคเฉลิมพล ศรีสุวรรณ
70.คุณรำไพ แจ่มมี นาคพินิจ ประภากรวิไล
71.คุณประโชติ คุณไพวรรณคุณพาณี ปัญญาศรี นาคสุพิพัฒน์ น้อยเอี่ยม
72.คุณณภัทร เขียวจงกล นาคณัฐวุฒิ แจ่มเงิน
73.คุณชูศรี ทองวัฒน์ นาคธาดา วงษ์เลิศเกตุยา
74.สนง.ประกันสังคมนครสวรรค์ นาคอติชาติ พวงจำปา
75.คุณชูศรี ศรีคงไทย นาคบัณฑิต เพชรหมอง
76.คุณพิสิฐคุณเพ็ญศรี พรหมมา นาคณัฐกิตติ์  พรหมมา
77.นายแพทย์วิสิทธิ์ คุณผ่องศรี อวิรุทธินันท์ นาคอรรถพร บุรินทรามาตย์
78.คุณรวีวรรณ เจิดนภาพันธ์ นาคอำนาจ ชุ่มท้วม
79.ผู้แทนหลวงพ่อพระครูนิสิตคุณูปถัมภ์ นาคเอกลักษณ์ กษมาภรณ์
80.คุณสุวัฒนา เมฆศรีวิไล นาคมารุตม์ อินตาโสภี
81.คุณจรรยา ดิษฐ์ศรี นาคศักดิ์ดนัย ดิษฐ์ศรี
82.คุณวารี ใจสัมฤทธิผล นาคปฐวี ใจสัมฤทธิผล
83.โรงเรียนนครสวรรค์ นาคแก่น สง่าชาติ
84.คุณศศิกิจจาณัฐ คุณวรภัทรา คงมณี นาคชุมพล ช่วยไทย
85.คุณไพลิน พรปิยะรัศมี นาคสุชาติ แก้วมณี
86.คุณสุวรณา ชัยชนะ นคามนัส วาทนียเวช
87.คุณแม่นอง แย้มสังข์ พร้อมครอบครัว นคาธวัชชัย กลิ่นแจ่ม
88.คุณนิภา ประสารพันธุ์ นาคเอกราช จันทร์ศรี
89.คุณณัฐศักดิ์ คนธรรม์ นาคเกริกชญาณัฐ คนธรรม์

แก้ไขล่าสุด (วันพฤหัสบดีที่ 01 ธันวาคม 2016 เวลา 10:52)

 

ถาม - ตอบ