English French German Italian Portuguese Russian Spanish

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

แบบฟอร์มและเอกสาร

แบบฟอร์มกลุ่มอำนวยการและประสานงาน

1.แบบรายงานการบรรจุแต่งตั้งของพระสมณะศักดิ์ พระสังฆาธิการ หรือเลขานุการ
2.แบบรายงานการพ้นจากตำแหน่ง
3.แบบคำขอรับเงินผ่านธนาคาร
4.แบบรับรองคุณสมบัติของผู้บรรพชาอุปสมบท
5.แบบขอรับเงินผ่านธนาคารวัดน้ำท่วม

 

แบบฟอร์มกลุ่มพุทธศาสนศึกษาและการเผยแผ่

1.แบบขอความเห็นชอบตั้งโรงเรียนการกุศลของวัด
2.แบบขออนุญาตจัดตั้งโรงเรียน
3.แบบฟอร์มการแต่งตั้งผู้จัดการ ครู และบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ใหม่.
4.แบบรายงานข้อมูล จ1 ร1
5.แบบคำขออนุญาตจัดตั้งสำนักปฏิบัติธรรม
6.คู่มือการปฏิบัติงานหน่วย อ.ป.ต.
7.แบบรายงานกิจกรรมหน่วย อ.ป.ต.
8. แบบฟอร์มขอความเห็นชอบการจัดตั้งโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา ประเภทสามัญศึกษา

 


แบบฟอร์มกลุ่มพุทธศาสนสถานและศาสนสมบัติ

1.หนังสือสัญญายกที่ดินให้สร้างวัด
2.แบบขออนุญาตใช้ที่ดินของราชการเพื่อสร้างวัด
3.แบบขอใช้ที่ดินในป่าสงวนฯ
4.แบบขออนุญาตสร้างวัด
5.แบบรายงานขอตั้งวัด
6.แบบรายงานขอรับพระราชทานวิสุงคามสีมา
7.แบบการขอยกวัดร้างขึ้นเป็นวัดมีพระสงฆ์อยู่จำพรรษา
8.แบบรายงานขอเปลี่ยนแปลงชื่อวัด
9.แบบรายงานขอย้ายวัด
10.แบบรายงานขอยุบเลิกวัด
11.แบบรายงานขอรวมวัด
12.แบบรายงานรับรองสภาพวัด
13.แบบขอรับเงินอุดหนุนบูรณะและปฏิสังขรณ์วัดทั่วไป
14.แบบตอบรับเงินอุดหนุนและแบบรายงานการใช้จ่ายเงินอุดหนุนบูรณะวัดและปฏิสังขรณ์วัดทั่วไป
15.แบบสำรวจข้อมูลวัดประสบวินาศภัย
16.แบบตอบรับเงินอุดหนุนและรายงานการใช้จ่ายเงินอุดหนุนวัดที่ประสบวินาศภัย
17.ขั้นตอนการดำเนินงานเกี่ยวกับการขอออกเอกสารสิทธิ์ที่ดินวัด
18.หนังสือมอบอำนาจ(ท.ด.21)
19.สัญญาเช่าที่ดินวัดมีพระสงฆ์(ที่ธรณีสงฆ์)

 

 

ถาม - ตอบ