English French German Italian Portuguese Russian Spanish

พิธีต้อนรับสมณศักดิ์สัญญาบัตร-พัดยศ พระราชรัตนเวที

ข่าวประชาสัมพันธ์

 

อังคารที่ 6 ธันวาคม 2559 เวลา  18.00 น. ณ พระอุโบสถวัดวรนาถบรรพต พระอารามหลวง จังหวัดนครสวรรค์  พระธรรมรัตนดิลก เจ้าคณะภาค 4 วัดสุทัศนเทพวราราม ประธานสงฆ์ พระมหาเถระ คณะสงฆ์จังหวัดนครสวรรค์ นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ ประธานฝ่ายฆราวาส ในพิธีต้อนรับสมณศักดิ์ สัญญาบัตร-พัดยศ และอ่าน พระบรมราชโองการ เลื่อนสมณศักดิ์ ดังนี้ให้พระโสภณวราภรณ์ เป็น พระราชรัตนเวที ตรีปิฎก วราลงกรณ์ มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี พระราชาคณะชั้นราช สถิต ณ วัดวรนาถบรรพต พระอารามหลวง จังหวัดนครสวรรค์ ฯ ตั้งแต่วันที่ 5 ธันวาคม 2559 เป็นปีที่ 1 ในรัชกาลปัจจุบัน

 

 

ถาม - ตอบ