English French German Italian Portuguese Russian Spanish

สอบราคาจ้างก่อสร้างอาคารพร้อมติดตั้งระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำ

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ จังหวัดนครสวรรค์

เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างอาคารพร้อมติดตั้งระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำให้ได้มาตรฐานน้ำดื่ม

โรงเรียนศรีนภเขตวิทยา ตำบลตากฟ้า อำเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์

จังหวัดนครสวรรค์ โดยสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครสวรรค์มีความประสงค์จะ สอบราคา

จ้างก่อสร้างอาคารพร้อมติดตั้งระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำให้ได้มาตรฐานน้ำดื่ม โรงเรียนศรีนภเขตวิทยา ตำบลตากฟ้า อำเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์ ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๗๙๘,๖๐๐.๐๐ บาท (เจ็ดแสนเก้าหมื่นแปดพันหกร้อยบาทถ้วน)

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

๑. เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้าง ซึ่งมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกัน ในวงเงินไม่น้อยกว่า ๓๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท

๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว

๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

๔. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครสวรรค์ ณ  วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาจ้างครั้งนี้

๕. ผู้เสนอราคาเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่มีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่สอบราคาจ้างในวงเงินไม่น้อยกว่า ๓๕๐,๐๐๐ บาท และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนที่จังหวัดนครสวรรค์เชื่อถือไม่เกิน ๕ ปี นับจากวันที่ส่งมอบงานงวดสุดท้ายจนถึงวันยื่นซองเสนอราคา

๖. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ

๗. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement:e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็ปไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง

๘. คู่สัญญาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละครั้ง ซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๙ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ณ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครสวรรค์ ชั้น ๕ ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์ อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๙ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาจ้าง ได้ที่ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครสวรรค์ ชั้น ๕ ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์ อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ ในวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๙ ถึงวันที่      ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๙ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น.  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ http://www.nsn.onab.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๕๖๘๐๓๕๙๕-๗ ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ ๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

(นายสมเกียรติ   เกิดอินทร์)

ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

 

ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์

 

 

ไฟล์เอกสาร

ประกาศ จังหวัดนครสวรรค  เร ื่อง สอบราคาจ  างกอร  างอาคารพร  อมติดตั้งระบบปรับปรุงคุณภาพนํ้าให ได  มาตรฐานนํ้าด ื่ม โรงเรียน ศรีนภเขตวิทยา ตําบลตากฟ าอําเภอตากฟ าจังหวัดนครสวรรค  จังหวัดนครสวรรคโดยสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครสวรรคมีความประสงคจะ สอบราคาจาง กอสรางอาคารพรอมติดตั้งระบบปรับปรุงคุณภาพนํ้าใหไดมาตรฐานนํ้าดื่ม โรงเรียนศรีนภเขตวิทยาตําบลตากฟา อําเภอตากฟาจังหวัดนครสวรรคราคากลางของงานกอสรางในการสอบราคาครั้งนี้เปนเงินทั้ง สิ้น ๗๙๘,๖๐๐.๐๐ บาท (เจ็ดแสนเกาหมื่นแปดพันหกรอยบาทถวน) ผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองมีคุณสมบัติดังตอไปนี้ ๑. เปนผูมีอาชีพรับจางงานที่สอบราคาจาง ซึ่งมีผลงานกอสรางประเภทเดียวกัน ในวงเงินไมนอย กวา ๓๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท ๒.ไมเปนผูที่ถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานของทางราชการและไดแจงเวียนชื่อแลว ๓.ไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทยเวนแตรัฐบาลของผู เสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละสิทธิ์ความคุมกันเชนวานั้น ๔.ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่นที่เขาเสนอราคาใหแกสํานักงานพระพุทธ ศาสนาจังหวัดนครสวรรคณ วันประกาศสอบราคา หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคา อยางเปนธรรมในการสอบราคาจางครั้งนี้ ๕.ผูเสนอราคาเปนบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่มีผลงานกอสรางประเภทเดียวกันกับงานที่สอบราคา จางในวงเงินไมนอยกวา ๓๕๐,๐๐๐ บาท และเปนผลงานที่เปนคูสัญญาโดยตรงกับสวนราชการ หนวยงานตาม กฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการสวนทองถิ่น หนวยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติใหมีฐานะเปนราชการ บริหารสวนทองถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานเอกชนที่จังหวัดนครสวรรคเชื่อถือไมเกิน ๕ ปนับจากวันที่สงมอบ งานงวดสุดทายจนถึงวันยื่นซองเสนอราคา ๖. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเขาเปนคูสัญญาตองไมอยูในฐานะเปนผูไมแสดงบัญชีรายรับรายจายหรือ แสดงบัญชีรายรับรายจายไมถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ ๗. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเขาเปนคูสัญญากับหนวยงานของรัฐซึ่งไดดําเนินการจัดซื้อจัดจางดวย ระบบอิเล็กทรอนิกส(e-GovernmentProcurement:e-GP)ตองลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกสของกรมบัญชี กลางที่เว็ปไซตศูนยขอมูลจัดซื้อจัดจาง ๘.คูสัญญาตองรับจายเงินผานบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน เวนแตการรับจายเงินแตละครั้ง ซึ่งมีมูลคาไม เกินสามหมื่นบาทคูสัญญาอาจรับจายเปนเงินสดก็ได กําหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่๙ ธันวาคม ๒๕๕๙ ถึงวันที่๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๙ ตั้งแต เวลา ๐๘.๓๐ น.ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ณ สํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครสวรรคชั้น ๕ ศาลากลางจังหวัด นครสวรรคอําเภอเมืองนครสวรรคจังหวัดนครสวรรคและกําหนดเปดซองใบเสนอราคาในวันที่๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๙ ตั้งแตเวลา ๑๐.๐๐ น. เปนตนไป 9/12/2559 ประกาศเชิญชวน http://process3.gprocurement.go.th/egp2procmainWeb/jsp/procsearch.sch?pid=59126054856&servlet=gojsp&proc_id=ShowHTMLFile&processFlows=Pr… 2/2 สําเนาถูกตอง (นางจรรยารัตนเลขา) นักวิชาการศาสนาชํานาญการพิเศษ ประกาศขึ้นเว็บไซตวันที่๙ ธันวาคม ๒๕๕๙ โดย นางจรรยารัตนเลขา นักวิชาการศาสนาชํานาญการพิเศษ เอกสารสอบราคา เลขที่1/2560 ผูสนใจติดตอขอรับเอกสารสอบราคาจาง ไดที่สํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครสวรรคชั้น ๕ ศาลา กลางจังหวัดนครสวรรคอําเภอเมืองนครสวรรคจังหวัดนครสวรรคในวันที่๙ ธันวาคม ๒๕๕๙ ถึงวันที่๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๙ ตั้งแตเวลา ๐๘.๓๐ น.ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ดูรายละเอียดไดที่ เว็บไซตhttp://www.nsn.onab.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพทหมายเลข ๐๕๖๘๐๓๕๙๕-๗ ในวันและเวลา ราชการ ประกาศ ณ วันที่๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ (นายสมเกียรติ เกิดอินทร) ผูอํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด ปฏิบัติราชการ แทน ผูวาราชการจังหวัดนครสวรรค

แก้ไขล่าสุด (วันศุกร์ที่ 09 ธันวาคม 2016 เวลา 14:39)

 

ถาม - ตอบ