English French German Italian Portuguese Russian Spanish

ประกวดสวดมนต์หมู่ทำนองสรภัญญะ...ที่นครสวรรค์

ข่าวประชาสัมพันธ์

 

วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๕.๐๐ น.ณ วัดวรนาถบรรพต  พระอารามหลวง อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์นายสมเกียรติ เกิดอินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานพิธีปิดและมอบรางวัลเกียรติบัตรนักเรียนที่ชนะการประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัยทำนองสรภัญญะ ระดับเขต ๖ ของศูนย์ฝึกอบรมเด็กและเยาวชน เขต ๖ จังหวัดนครสวรรค์ เพื่อคัดเลือกเยาวชนเข้าแข่งขันในระดับประเทศมีหน่วยงานส่งเข้าประกวด ๖ หน่วยงานประกอบด้วย ศูนย์ฝึกฯเขต ๖ จังหวัดนครสวรรค์ ศูนย์ฝึกฯเขต๑๑ จังหวัดลพบุรี ศูนย์ฝึกฯจังหวัดพระนครศรีอยุธยาสถานพินิจจังหวัดนครสวรรค์สถานพินิจฯจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สถานพินิจฯ จังหวัดพิษณุโลก โดยการแข่งขันเริ่มตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น.เป็นต้นไป โดยนายวรกฤต วรรณรัตน์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย จุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช นางสาวศิริประกาย วรปรีชา ผู้อำนวยการศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต ๖ จังหวัดนครสวรรค์ กล่าวรายงาน ประธานในพิธีกล่าวให้โอวาทและเริ่มแข่งขัน จนเสร็จเรียบร้อย ในเวลา ๑๔.๓๐ น.การจัดกิจกรรมครั้งนี้เป็นการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมให้เยาวชนได้ฝึกฝนการสวดมนต์ ตอบปัญหาธรรมะ การฝึกสมาธิ เป็นการกล่อมเกลาจิตใจเยาวชนปลูกฝังให้เป็นพลเมืองดีของชาติในอนาคต มีจิตใจอ่อนโยน สร้างความสามัคคีปรองดอง เพื่อร่วมกันพัฒนาชาติไทยให้มั่นคงสืบไป.

 

 

ถาม - ตอบ