English French German Italian Portuguese Russian Spanish

ประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรค์เงินอุดหนุนการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกธรรม-บาลี

ข่าวประชาสัมพันธ์

 

วันที่ 19 ธันวาคม 2559 เวลา 13.30 น.จังหวัดนครสวรรค์ พระราชปริยัติวิธาน ประธานสงฆ์ ประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรค์เงินอุดหนุนการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกธรรม-บาลี ประจำปีงบประมาณ 2560 จำนวนเงิน 4,691,900 บาท ดำเนินการจัดสรรเป็นที่เรียบร้อย

พร้อมเบิกจ่ายให้วัดต่อไป และในระเบียบวาระอื่นๆ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครสวรรค์ ได้แจ้งเรื่องการสวดมนต์ข้ามปี ในวันที่ 31 ธันวาคม 2559- วันที่ 1 มกราคม 2560 ให้คณะกรรมการรับทราบโดยทั่วกัน ทั้งนี้  สำนักงานฯ ได้ทำหนังสือ พร้อมส่งหนังสือบทสวดมนต์ข้ามปี ไปถวายเจ้าคณะอำเภอ ทุกอำเภอเป็นที่เรียบร้อย และเพื่อให้สอดคล้องกับการป้องกัยอุบัติภัยทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่และสนับโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 ระยะที่ 3 เชิงคุณภาพ ในช่วงก่อนปีใหม่ให้เจ้าอาวาสเทศนาเรื่องศีล 5 เมาไม่ขับ อุบัติเหตุมิใช่เกิดจากเวรกรรม แต่เกิดจากความประมาท เป็นการช่วยรณรงค์ ให้เกิดความสงบเรียบร้อยได้ในระดับหนึ่ง

 


 

ถาม - ตอบ