English French German Italian Portuguese Russian Spanish

ความรู้..ต้องคู่คุณธรรม..

ข่าวประชาสัมพันธ์

 

วันอังคารที่ 27 ธันวาคม 2559 เวลา 08.00 น. นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดนครสวรรค์ พบปะนักเรียนหน้าเสาธง ณ วิทยาลัยการอาชีพบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์

โดยผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์และหัวหน้าส่วนราชการ อาทิ เช่น ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด วัฒนธรรมจังหวัด พัฒนาการจังหวัด พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด และผู้แทนอีกหลายหน่วยงาน นายอำเภอบรรพตพิสัย  หัวหน้าส่วนราชการประจำอำเภอ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ร่วมเคารพธงชาติ และกิจกรรมหน้าเสาธง พร้อมกับนักศึกษาและคณะครูผู้บริหาร และแนวทางเกี่ยวกับการดูแล รักษาปกป้องสถาบันหลักสำคัญของชาติ ได้แก่สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ การน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง หลักศีล 5 ค่านิยมพื้นฐาน 12 ประการ หลักธรรมของพุทธศาสนา ไปประพฤติปฎิบัติในการดำเนินชีวิต รวมถึงการมุ่งมั่นในการศึกษาเล่าเรียน ร่วมกันปกป้อง ป้องกันตนเองจากภัยอันตรายทางสังคม โดยเฉพาะปัญหายาเสพติด ปัญการติดเกมส์ออนไลน์ ปัญหาการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร ฯลฯ

ในการนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดและส่วนราชการที่เกี่ยวข้องได้มอบทุนการศึกษา ให้แก่นักศึกษาจำนวน 5 ทุนๆละ 1,000 บาท พร้อมมอบสื่อประชาสัมพันธ์และอุปกรณ์กีฬา เพื่อให้วิทยาลัยฯ ได้ใช้ประโยชน์ต่อไป

แก้ไขล่าสุด (วันศุกร์ที่ 30 ธันวาคม 2016 เวลา 13:56)

 

ถาม - ตอบ