English French German Italian Portuguese Russian Spanish

ประชุม ติดตามสถานการณ์อุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2560

ข่าวประชาสัมพันธ์

 

พฤหัสบดี ที่ 5  มกราคม 2560 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม 301 ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์ นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ นายประทีป ศิลปเทศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด ข้าราชการเจ้าหน้าที่ อาสาสมัคร ภาคเอกชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในนามศูนย์ปฎิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2560 จังหวัดนครสวรรค์ ร่วมประชุม

ติดตามสถานการณ์อุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2560  ครั้งที่ 6 ประจำวันที่  5 มกราคม 2560 เพื่อ สรุปผลการดำเนินงานประจำวัน การรายงานสถานการณ์อุบัติทางถนนในแต่ละอำเภอ การติดตามอาการ การช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุ สถานการณ์ด้านการจราจร รวมถึงการประเมินวิเคราะห์และสรุปสถานการณ์ในช่วง 7 วันที่ผ่าน โดยศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดนครสวรรค์

-สรุปข้อมูลเมื่อวันที่ 4 มกราคม ที่ผ่านมา อุบัติเหตุ 5 ครั้ง บาดเจ็บ 5 ราย เสียชีวิต 2 ราย

-----------------------------

-สรุปสถิติสะสม 7  วันอันตราย เทศกาลปีใหม่  2560 จังหวัดนครสวรรค์

-อุบัติเหตุ 55 ครั้ง ( ปี 59 : 77 ครั้ง ) ลดลงจากปีที่ผ่านมา 28.57%)

-บาดเจ็บ 60 คน (ปี 59 : 76 คน ) ลดลงจากปีที่ผ่านมา 21.05%

- เสียชีวิต  9 คน  (ปี 59 :13 คน) ลดลง จากปีที่ผ่านมา 30.77%

โดยการประชุมในวันนี้นอกจากการสรุป วิเคราะห์สถานการณ์ ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องต้องแสวงหามาตรการใหม่ๆ เพื่อเตรียมการเพื่อร่วมป้องกันและลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนนทั้งในช่วงปกติและช่วงเทศกาลสงกรานต์ ในเดือนเมษายน 2560 นี้ด้วย

 

ถาม - ตอบ