English French German Italian Portuguese Russian Spanish

ประธาน กศจ.นว.พบผู้บริหารสถานศึกษาจังหวัดนครสวรรค์

ข่าวประชาสัมพันธ์วันที่ 5 มกราคม  2560 เวลา 13.30 น.ที่หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา พุทธอุทยานนครสวรรค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ (นายธนาคม  จงจิระ)  ประธาน กศจ.นว.พบผู้บริหารสถานศึกษาจังหวัดนครสวรรค์ ประมาณ 700 คน มอบนโยบายทิศทางการศึกษาจังหวัดนครสวรรค์ เน้นให้รู้จักตัวตน ท้องถิ่น และมีคุณธรรม จากนั้น  ดร.สุขุม เฉลยทรัพย์ วิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่ผู้บริหารสถานศึกษา ทิศทางตามนโยบายรัฐบาล 2560-2579

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  มั่นคง  มั่งคั่ง ยั่งยืน

1.สร้างความมั่นคง

2.สร้างความสามารถในการแข่งขัน

3.ลงทุนในทรัพยากรมนุษย์

4.สร้างโอกาสความเสมอภาคและลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม

5.สร้างความเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

6.ปรับสมดุลการพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

แนวทางการบริหารประเทศ 21 ข้อ ตามวิสัยทัศน์ มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน

1.ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง

2.พัฒนาอย่างยั่งยืน

3.แก้ปัญหาตามแนวทางวิธีสันติ

4.ปฏิรูปที่กว้างขวางและลึกซึ้งในทุกมิติ

5.แผนงานโครงการที่เป็นรูปธรรม

6.สร้างความเข้มแข็งให้ประเทศชาติและประชาชน

7.วางรากฐานของประเทศ

8.สร้างความรักความสามัคคี

และความปรองดอง

9.สร้างความหวังและศรัทธา

10.สร้างความเท่าเทียมกันทางสังคม

11.สร้างประเทศไทยให้เป็นนิติรัฐ

12.ยกระดับคุณภาพชีวิตของทรัพยากรมนุษย์

13.ป้องปรามและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่น

14.เสริมสร้างศักยภาพระบบราชการไทย

15.รักษาความสัมพันธ์อันดีกับทุกภูมิภาค

16.ให้ความสำคัญกับประเทศอาเซี่ยน

17.กระชับความสัมพันธ์เป็นห่วงโซ่เดียวกัน

18.ขยายความร่วมมือกับประเทศที่กำลังพัฒนา

19.สร้างประชาธิปไตยที่ถูกต้อง

20.สร้างการเมืองที่เป็นระบบประชาธิปไตย

21.ปฏิรูประบบเศรษฐกิจของประเทศไทยสู่ไทยแลนด์ 4.0


แก้ไขล่าสุด (วันจันทร์ที่ 09 มกราคม 2017 เวลา 09:56)

 

ถาม - ตอบ