English French German Italian Portuguese Russian Spanish

ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดนครสวรรค์ พบปะนักเรียนนักศึกษา หน้าเสาธง

ข่าวประชาสัมพันธ์

 

วันพุธที่ 18 มกราคม 2560 เวลา 12.30  น. นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดนครสวรรค์ พบปะนักเรียนนักศึกษา หน้าเสาธง ณ วิทยาลัยเทคนิคจังหวัดนครสวรรค์ อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์

โดยผู้ว่าราชการจัวหวัดนครสวรรค์และหัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอเมืองนครสวรรค์ หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องพร้อม ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ร่วมเคารพธงชาติ และกิจกรรมหน้าเสาธง พร้อมกับนักศึกษาและคณะครูผู้บริหาร และแนวทางเกี่ยวกับการดูแล รักษาปกป้องสถาบันหลักสำคัญของชาติ ได้แก่สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ การน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง หลักศีล 5 ของพุทธศาสนา

กฎของลูกเสือ มี  10 ข้อ

ข้อ 1. ลูกเสือมีเกียรติเชื่อถือได้

ข้อ 2. ลูกเสือมีความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และซื่อตรงต่อผู้มีพระคุณ

ข้อ 3. ลูกเสือมีหน้าที่กระทำตนให้เป็นประโยชน์และช่วยเหลือผู้อื่น

ข้อ 4. ลูกเสือเป็นมิตรของคนทุกคนและเป็นพี่น้องกับลูกเสืออื่นทั่วโลก

ข้อ 5. ลูกเสือเป็นผู้สุภาพเรียบร้อย

ข้อ 6. ลูกเสือมีความเมตตากรุณาต่อสัตว์

ข้อ 7. ลูกเสือเชื่อฟังคำสั่งของบิดามารดา และผู้บังคับบัญชาด้วยความเคารพ

ข้อ 8. ลูกเสือมีใจร่าเริง และไม่ย่อท้อต่อความยากลำบาก

ข้อ 9. ลูกเสือเป็นผู้มัธยัสถ์

ข้อ 10. ลูกเสือประพฤติชอบด้วยกาย วาจา ใจ

ไปประพฤติปฎิบัติในการดำเนินชีวิต รวมถึงการมุ่งมั่นในการศึกษาเล่าเรียน ร่วมกันปกป้อง ป้องกันตนเองจากภัยอันตรายทางสังคม โดยเฉพาะปัญหายาเสพติด ปัญการติดเกมส์ออนไลน์ ปัญหาการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร ฯลฯ

ในการนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดและส่วนราชการที่เกี่ยวข้องได้มอบทุนการศึกษา ให้แก่นักศึกษาจำ

นวน 5 ทุนๆละ 1,000 บาท พร้อมมอบสื่อประชาสัมพันธ์และอุปกรณ์กีฬา เพื่อให้วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ได้ใช้ประโยชน์ต่อไป

นายสมเกียรติ เกิดอินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครสวรรค์ เปิดเผยว่า กิจกรรมผู้ว่าฯ พบหน้าเสาธง เป็นกิจกรรมที่ดีมาก เด็กนักเรียนจะจดจำในสิ่งที่นำไปบอกกล่าว หากเรานึกถึงเมื่อสมัยเราเข้าแถวหน้าเสาธง วันใดที่มีผู้มาพบหน้าเสาธง จะจดจำได้แม่น และเป็นการฝึกระเบียบวินัย สร้างความมั่นคง มั่ง ยั่งยืนปลูกฝังเยาวชนไทยให้เป็นคนดีในอนาคตต่อไป

 


แก้ไขล่าสุด (วันพฤหัสบดีที่ 26 มกราคม 2017 เวลา 08:52)

 

ถาม - ตอบ