English French German Italian Portuguese Russian Spanish

พิธีบำเพ็ญกุศลสตมวาร (100 วัน)

ข่าวประชาสัมพันธ์

 

วันศุกร์ที่ 20 มกราคม 2560 เวลา 06.50 น. นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลสตมวาร (100 วัน)

แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามมินทราธิราช บรมนาถบพิตร ณ วัดนครสวรรค์ พระอารามหลวง

อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ โดยมีผู้บังคับบัญชา หัวหน้าส่วนราชการฝ่ายตุลาการ ทหาร อัยการตำรวจ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ ข้าราชการ

ฝ่ายพลเรือน สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัด องค์กรภาคเอกชนพร้อมด้วยประชาชนชาวนครสวรรค์ ร่วมในพิธี ประมาณ 1,000 คน พระสงฆ์ 161 รูป เจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์

มอบพระครูนิภาธรรมประสิทธิ์ รองเจ้าคณะอำเภอเมืองฯ และรองเจ้าอาวาสวัดนครสวรรค์ พระอารามหลวงประธานฝ่ายสงฆ์ การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยทุกประการ.


 

ถาม - ตอบ