English French German Italian Portuguese Russian Spanish

ออกหน่วยโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน

ข่าวประชาสัมพันธ์

 

วันอังคารที่ 24 มกราคม 2560 เวลา 08.00-12.00 น. นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์

นางอุษณี จงจิระ นายกเหล่าชาดจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจ จังหวัดนครสวรรค์ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ร่วมกันออกหน่วยโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน (จังหวัดเคลื่อนที่) ณ วัดท่าพระเจริญพรต ต.บ้านมะเกลือ อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ โดยการนำบริการตามภารกิจหน้าที่ของหน่วยงานในระดับจังหวัด ไปให้บริการแก่พี่น้องประชาชนในพื้นที่ เพื่อเป็นการลดภาระเกี่ยวกับค่าใช้จ่าย การเดินทาง อำนวยความสะดวก รวมถึงการรับฟังปัญาความต้องการของประชาชน เพื่อนำไปแก้ไข ให้ความช่วยเหลือ ตรงกับความต้องการ ต่อไป

ในการนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ได้พบปะพูดคุยกับพี่น้องประชาชน ชี้แจงแนวทางการปฎิบัติงานให้กับข้าราชการ ผู้นำท้องที่ ท้องถิ่น โดยให้ทุกคนได้รัวมกันนำหลักคำสอน พระบรมราโชวาทและหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 และหลักธรรมในพุทธศาสนา คือหลัก ศีล 5 ไปยึดถือปฎิบัติในการทำงาน การดำเนินชีวิต ฯลฯ ทั้ง ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครสวรรค์ พบประชาชนและนำหนังสือปุริมัตถี แจกจ่ายรณรงค์ ศีล 5 ระยะที่ 3 เชิงคุณภาพ

 


แก้ไขล่าสุด (วันศุกร์ที่ 27 มกราคม 2017 เวลา 10:31)

 

ถาม - ตอบ