English French German Italian Portuguese Russian Spanish

พระราชพุฒิเมธี วัดโพธาราม

ประวัติพระสังฆาธิการพระราชพุฒิเมธี
(กอง ติกขวีโร ป.ธ.๖)
วัดโพธาราม พระอารามหลวง
อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์

สถานะเดิม

ชื่อ  กอง  นามสกุล  ศิรินาค  เกิดวัน  ๗ฯ๘  ค่ำ   ปีฉลู  วันที่ ๑๐ เดือน  มิถุนายน พ.ศ  ๒๔๘๐

เป็นบุตรของนามบิดา นายกาบ   นามสกุล  ศิรินาค   นามมารดา นางทา   นามสกุล  ศิรินาค  บ้านเลขที่ ๘ หมู่ที่ ๒ ตำบลท่าไม้  อำเภอพรานกระต่าย  จังหวัดกำแพงเพชร

 

อุปสมบท

วัน  ๕ฯ๕ ค่ำ  ปี วอก    วันที่  ๖  เดือน  เมษายน  พ.ศ. ๒๕๐๐   ณ พัทธสีมา วัดมณีบรรพต  ตำบลระแหง   อำเภอเมืองตาก  จังหวัดตาก

นามพระอุปัชฌาย์  พระวิสุทธิสมณาจารย์ เจ้าอาวาสวัดมณีบรรพต ตำบลระแหง  อำเภอเมืองตาก   จังหวัดตาก

นามพระกรรมวาจาจารย์พระครูรัตนวาสพิพัฒน์ วัดมณีบรรพต  ตำบลระแหง  อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก

นามพระอนุสาวนาจารย์  พระปลัดทิน  ทินฺนโก วัดมณีบรรพต  ตำบลระแหง  อำเภอเมืองตาก   จังหวัดตาก

 

วิทยฐานะ

พ.ศ. ๒๔๙๔ สำเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔  โรงเรียนประชาบาลวัดสุวรรณาราม  อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร

พ.ศ. ๒๕๒๘ ได้รับใบเทียบความรู้มัธยมศึกษาปีที่  ๖ ของกระทรวงศึกษาธิการ

พ.ศ. ๒๕๐๐ สอบไล่ได้ น.ธ.ตรี  สำนักเรียนวัดสุวรรณาราม สำนักเรียนคณะจังหวัดกำแพงเพชร อำเภอพรานกระต่าย   จังหวัดกำแพงเพชร

พ.ศ. ๒๕๐๑ สอบไล่ได้ น.ธ.โท สำนักเรียนวัดสุวรรณาราม  สำนักเรียนคณะจังหวัดกำแพงเพชร อำเภอพรานกระต่าย   จังหวัดกำแพงเพชร

พ.ศ. ๒๕๐๓ สอบไล่ได้ น.ธ.เอก สำนักเรียนวัดโพธาราม  อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครสวรรค์

พ.ศ. ๒๕๐๘ สอบไล่ได้ประโยค ป.ธ. ๓ สำนักเรียนวัดโพธาราม พระอารามหลวง ตำบลปากน้ำโพ อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครสวรรค์

พ.ศ. ๒๕๑๐ สอบไล่ได้ประโยค ป.ธ. ๔  สำนักเรียนวัดโพธาราม พระอารามหลวง ตำบลปากน้ำโพ  อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครสวรรค์

พ.ศ. ๒๕๑๘ สอบไล่ได้ ประโยค ป.ธ. ๕ สำนักเรียนวัดโพธาราม พระอารามหลวง ตำบลปากน้ำโพ  อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครสวรรค์

พ.ศ. ๒๕๒๖ สอบไล่ได้ ประโยค ป.ธ. ๖ สำนักเรียนวัดโพธาราม พระอารามหลวง ตำบลปากน้ำโพ  อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครสวรรค์

พ.ศ. ๒๕๕๒ ได้รับพิจารณาจากสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ถวายปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์  สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ (พธ.ม.กิตติมศักดิ์)

 

งานปกครอง

พ.ศ. ๒๕๓๑–๒๕๓๙  ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้ช่วยอาจารย์ใหญ่ (ฝ่ายปกครอง) โรงเรียนปริยัติธรรมวัดโพธาราม

พ.ศ. ๒๕๓๓-๒๕๓๙  เป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดโพธาราม พระอารามหลวง ตำบลปากน้ำโพ อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครสวรรค์

พ.ศ. ๒๕๓๓ - ๒๕๔๖  เป็นรองเจ้าคณะอำเภอเมืองฯ จังหวัดนครสวรรค์

พ.ศ. ๒๕๓๙   ถึงปัจจุบัน  เป็นพระอุปัชฌาย์   ในเขตปกครอง

พ.ศ. ๒๕๓๙–๒๕๔๑  ได้รับแต่งตั้งเป็นพระวินยาธิการประจำจังหวัดนครสวรรค์

พ.ศ. ๒๕๓๙–๒๕๔๐  ปฏิบัติหน้าที่เจ้าอาวาสวัดโพธาราม  พระอารามหลวง

พ.ศ. ๒๕๔๐–๒๕๔๑ รักษาการแทนเจ้าอาวาสดโพธาราม  พระอารามหลวง  ตำบลปากน้ำโพ  อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครสวรรค์

พ.ศ. ๒๕๔๑ ได้รับพระบัญชาแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสวัดโพธาราม  พระอารามหลวง  ตำบลปากน้ำโพ อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครสวรรค์

พ.ศ. ๒๕๔๒–๒๕๔๓ รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดคลองคาง ตำบลแควใหญ่ อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครสวรรค์

พ.ศ. ๒๕๔๖ เป็นรักษาการแทนเจ้าคณะอำเภอเมืองนครสวรรค์

พ.ศ. ๒๕๔๖ ได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าคณะอำเภอเมืองนครสวรรค์

 

สมณศักดิ์
พ.ศ. ๒๕๐๘ ได้รับพระราชทานประกาศนียบัตรพัดยศ เปรียญธรรม ๓ ประโยค

พ.ศ. ๒๕๒๖ ได้รับพระราชทานประกาศนียบัตรพัดยศ เปรียญธรรม ๖ ประโยค

พ.ศ.๒๕๓๕  ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์   เป็นพระครูสัญญาบัตร ผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวง ชั้นเอก

ในพระราชทินนาม ที่ พระครูนิทัศน์สิกขการ (ผจล. ชอ.)

พ.ศ. ๒๕๔๑ ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์  เป็นพระครูสัญญาบัตร เจ้าอาวาสพระอารามหลวง   ชั้นเอก  (จล.ชอ.) ในพระราชทินนามเดิม

พ.ศ. ๒๕๔๖ ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์   เป็นพระราชคณะชั้นสามัญ เจ้าอาวาสพระอารามหลวง ในพระราชทินนาม  ที่ พระเกศีวิกรม

 

 

 

แก้ไขล่าสุด (วันจันทร์ที่ 10 กันยายน 2018 เวลา 17:18)

 

ถาม - ตอบ