English French German Italian Portuguese Russian Spanish

ผู้ว่าฯพบหน้าเสาธง 3,000 คน

ข่าวประชาสัมพันธ์

 

วันพฤหัสบดีที่ 26 มกราคม 2560 เวลา 08.00 น. นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดนครสวรรค์ พบปะนักเรียนนักศึกษา หน้าเสาธง ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ โดยผู้วาราชการจัวหวัดนครสวรรค์และหัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอเมืองนครสวรรค์ หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องพร้อม ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ร่วมเคารพธงชาติ และกิจกรรมหน้าเสาธง พร้อมกับนักศึกษาและคณะครูผู้บริหาร และแนวทางเกี่ยวกับการดูแล รักษาปกป้องสถาบันหลักสำคัญของชาติ ได้แก่สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ การน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง หลักศีล 5 ของพุทธศาสนา ไปประพฤติปฎิบัติในการดำเนินชีวิต รวมถึงการมุ่งมั่นในการศึกษาเล่าเรียน ร่วมกันปกป้อง ป้องกันตนเองจากภัยอันตรายทางสังคม โดยเฉพาะปัญหายาเสพติด ปัญการติดเกมส์ออนไลน์ ปัญหาการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร ฯลฯ

ในการนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดและส่วนราชการที่เกี่ยวข้องได้มอบทุนการศึกษา ให้แก่นักศึกษาจำนวน 5 ทุนๆละ 1,000 บาท พร้อมมอบสื่อประชาสัมพันธ์และอุปกรณ์กีฬา เพื่อให้วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์สำหรับใช้ประโยชน์ต่อไป

 


 

ถาม - ตอบ