English French German Italian Portuguese Russian Spanish

เทศน์มหาชาติ กัณฑ์ที่ ๑ ทศพร

เทศน์มหาชาติ

ความย่อ
          กล่าวถึงเหตุที่จะมีเรื่องเวสสันดรชาดกขึ้น กับเล่าเรื่องพระนางผุสดีในอดีตจนถึงทูลขอพร ๑๐ ประการ จากท้าวมัฆวารผู้ภัสดา พระนางผุสดีได้รับพรทิพย์ ๑๐ ประการ ในวันจะเกิดมาเป็นมารดาของพระเวสสันดร ณ เมืองสีพีราษฎร์             


  เนื้อเรื่อง   
          เมื่อครั้งอดีตกาลที่ล่วงมา นครสีพีรัฐบุรีนั้นมีพระราชาพระนามสีพีราช ทรงครองเมืองโดยทศพิธราชธรรม พระราชาทรงยกบัลลังก์ให้พระโอรสขึ้นเสวยราชย์แทน เมื่อเจริญวัยสมควรแล้ว  พระราชโอรสมีพระนามว่า "สัญชัย" และได้อภิเษกกับพระนางผุสดี พระธิดาแห่งราชากรุงมัททราช  พรจากภพสวรรค์ แต่ปางก่อนนั้นผุสดีเทวีเสวยชาติเป็นอัครมเหสีของพระอินทร์ เมื่อจะสิ้นพระชนมายุจึงขอทศพรจากพระอินทร์ได้ ๑๐ ข้อ ทั้งยังเคยโปรยผงจันทร์แดงถวายพระวิปัสสีพุทธเจ้า และอธิษฐานให้ได้เกิดเป็นมารดาพระพุทธเจ้าด้วย พร ๑๐ ข้อนั้นมีดังนี้
    ๑. ขอให้เกิดในกรุงมัททราช แคว้นสีพี
    ๒. ขอให้มีดวงเนตรคมงามและดำขลับดั่งลูกเนื้อทราย
    ๓. ขอให้คิ้วคมขำดั่งสร้อยคอนกยูง
    ๔. ขอให้ได้นาม "ผุสดี" ดังภพเดิม
    ๕. ขอให้มีพระโอรสเกริกเกียรติที่สุดในชมพูทวีป
    ๖. ขอให้พระครรภ์งาม ไม่ป่องนูนดั่งสตรีสามัญ
    ๗. ขอให้พระถันเปล่งปลั่งงดงามไม่ยานคล้อยลง
    ๘. ขอให้เส้นพระเกศาดำขลับตลอดชาติ
    ๙. ขอให้ผิวพรรณละเอียดบริสุทธิ์ดุจทองคำธรรมชาติ
  ๑๐. ขอให้ได้ปลดปล่อยนักโทษที่ต้องอาญาประหารได้

 

อานิสงส์
  ผู้ใด บูชากัณฑ์ทศพร ผู้นั้นจะได้รับทรัพย์สมบัติดังปรารถนา ถ้าเป็นสตรีจะได้สามีเป็นที่ชอบเนื้อเจริญใจ บุรุษจะได้ภรรยาเป็นที่ต้องประสงค์อีกเช่นเดียวกัน จะได้บุตรหญิงชายเป็นคนว่านอนสอนง่ายมีรูปกายงดงาม มีความประพฤติดีกิริยาเรียบร้อยทุกประการฯ 

 ข้อคิดประจำกัณฑ์
  การทำบุญจักให้สำเร็จสมประสงค์ต้องอธิษฐานจิต ตั้งเป้าหมายชีวิตที่ตนปรารถนาไว้ ความปรารถนาที่จะสำเร็จสมดังตั้งใจ ผู้นั้นต้องมีศีลบริบูรณ์ กล่าวคือ
  ๑. ต้องกระทำความดี
  ๒. ต้องรักษาความดีนั้นไว้
  ๓. หมั่นเพิ่มพูนความดีให้มากยิ่งขึ้น

ภาพประกอบ
ภาพจิตรกรรมฝาผนัง ในศาลาพุทธานุภาพ วัดคีรีวงศ์ อ.เมือง จ.นครสวรรค์

ขอขอบคุณ
http://www.dhammathai.org/newspr/thesanachadok.php