English French German Italian Portuguese Russian Spanish

พระภคุเถระ

พุทธประวัติ

ชาติภูมิ – เหตุแห่งการออกบวช

ท่าน พระภคุ เกิดในศากยราชตระกูล ในกรุงกบิลพัศดุ์ ครั้นเมื่อสมเด็จพระบรมศาสดาเสด็จมาโปรดพระประยูรญาติแล้ว เสด็จออกจากกรุงกบิลพัศดุ์ไปประทับอยู่ที่อนุปิยนิคมอัมพวนารามของมัลล กษัตริย์ ในเวลานั้น พวกศากยกุมารซึ่งเป็นคนมีชื่อเสียง คนรู้จักมาก ออกมาบวชตามพระบรมศาสดาเป็นอันมาก วันหนึ่งอนุรุทธศากยกุมาร มีความประสงค์จะออกบวชตามสมเด็จพระบรมศาสดาบ้าง จึงมาชักชนภคุศากยกุมารให้ออกบวชด้วย ภคุศากยกุมารมีความพอในในการที่จะอุปสมบทตามคำชักชวน จึงได้พากันเสด็จออกจากพระนครกบิลพัศดุ์ พร้อมด้วยเจ้าศากยะสี่พระองค์ คือ ภัททิยะ อนุรุทธะ อานันทะ กิมพิละ โกลิยกุมารอีกหนึ่งคือ เทวทัตต์ เป็นเจ็ดกับทั้งอุบาลีผู้เป็นนายภูษามาลา ไปเฝ้าสมเด็จพระบรมศาสดาซึ่งประทับอยู่ที่อนุปิยนิคม แคว้นมัลละ ทูลขออุปสมบทในพระธรรมวินัย พระองค์ก็ทรงอนุญาตให้เป็นภิกษุในพระพุทธศาสนา พระภคุศากยะ เมื่อได้อุปสมบทแล้ว เป็นผู้ไม่ประมาท อุตส่าห์บำเพ็ญเพียรในวิปัสสนากรรมฐาน ไม่นานก็สำเร็จพระอรหัตผล เป็นพระอเสขบุคคล นับเข้าเป็นสาวกผู้ใหญ่ ๘๐ รูป องค์หนึ่ง ท่านพระภคุนั้น เมื่อดำรงเบญจขันธ์อยู่โดยสมควรแก่อายุขัยแล้ว ก็ดับขันธปรินิพพานฯ

 

ถาม - ตอบ