English French German Italian Portuguese Russian Spanish

ผู้ว่าพบปะนักเรียนหน้าเสาธง

ข่าวประชาสัมพันธ์

วันพุธที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 08.00 น. นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมด้วยปลัดจังหวัดนครสวรรค์ นายอำเภอเมืองนครสวรรค์ หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดนครสวรรค์ พบปะนักเรียนหน้าเสาธง ณ โรงเรียนเซนต์โยเซฟนครสวรรค์ อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ โดยผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์และหัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอเมืองนครสวรรค์ ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องพร้อม ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ร่วมเคารพธงชาติ และกิจกรรมหน้าเสาธง พร้อมกับนักศึกษาและคณะครูผู้บริหาร และแนวทางเกี่ยวกับการดูแล รักษาปกป้องสถาบันหลักสำคัญของชาติ ได้แก่สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ การน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง หลักศีล 5 ของพุทธศาสนา และหลักคำสอนของคริสต์ศาสนา ไปประพฤติปฎิบัติในการดำเนินชีวิต รวมถึงการมุ่งมั่นในการศึกษาเล่าเรียน ร่วมกันปกป้อง ป้องกันตนเองจากภัยอันตรายทางสังคม โดยเฉพาะปัญหายาเสพติด ปัญการติดเกมส์ออนไลน์ ปัญหาการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร ฯลฯ

ในการนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดและส่วนราชการที่เกี่ยวข้องได้มอบทุนการศึกษา ให้แก่นักศึกษาจำ

นวน 5 ทุนๆละ 1,000 บาท พร้อมมอบสื่อประชาสัมพันธ์และอุปกรณ์กีฬา เพื่อให้โรงเรียนเซนต์โยเซฟนครสวรรค์สำหรับใช้ประโยชน์ต่อไป

โรงเรียนนี้เดิมชื่อโรงเรียนวันทามารีย์ เป็นโรงเรียนเอกชนตั้งเมื่อวันที่ 2 เมษายน 2499 เปิดสอน อนุบาลถึง ม.6 ปัจจุบันนักเรียน 3,252 คน  ครู 179 คน ซึ่งต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็นเซนต์โยเซฟนครสวรรค์.

 

แก้ไขล่าสุด (วันพุธที่ 08 กุมภาพันธ์ 2017 เวลา 13:28)

 

ถาม - ตอบ