English French German Italian Portuguese Russian Spanish

นางจรรยา รัตนเลขา

ข่าวบุคลากร

 

นางจรรยา รัตนเลขา

เกิดวันพุธที่ ๙ เมษายน ๒๕๑๒

ภูมิลำเนา  จังหวัดชัยนาท

ประวัติการศึกษา

ปวช.บัญชี วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท

ปวส.บัญชี วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท

ปริญญาตรี การบัญชี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ปริญญาโท บริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ประวัติการรับราชการ

๑ ธันวาคม ๒๕๓๒ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่พิมพ์ดีด ๑ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง

๑ สิงหาคม ๒๕๓๔ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี ๑ สำนักงานศึกษาธิการอำเภอสามโก้ จังหวัดอ่างทอง

๑ กรกฎาคม ๒๕๓๕ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี ๑ สำนักงานศึกษาธิการอำเภอเมืองชัยนาท

3 ธันวาคม ๒๕๓๖ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี ๒ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท

๘ กรกฎาคม ๒๕๔๐ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา ๔ ฝ่ายแผนงานและติดตามประเมินผล สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท

๑ เมษายน ๒๕๔๗ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา ๖ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดชัยนาท

๑ กรกฎาคม ๒๕๔๘ ตำแหน่งนักวิชาการศาสนา ๖ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชัยนาท

28 มกราคม ๒๕๕๗ ตำแหน่งนักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระบุรี

11 พฤศจิกายน 2557 ตำแหน่งนักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลพบุรี

2 พฤศจิกายน 2559 ตำแหน่งนักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครสวรรค์

 

ถาม - ตอบ