English French German Italian Portuguese Russian Spanish

อบรมบาลีก่อนสอบระดับภาค

ข่าวประชาสัมพันธ์

 

วันศุกร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 17.00 น. พระธรรมรัตนดิลก เจ้าคณะภาค 4 พระเทพปัญญาภรณ์ รองเจ้าคณะภาค 4 พร้อมคณะสงฆ์ภาค 4 ประกอบด้วยเจ้าคณะจังหวัด รองเจ้าคณะจังหวัด เจ้าคณะอำเภอ พระสังฆาธิการ ของจังหวัดนครสวรรค์ กำแพงเพชร พิจิตรและเพชรบูรณ์ และนายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครสวรรค์ อุบาสก

อุบาสิกา ร่วมกันถวายการต้อนรับและถวายเครื่องสักการะพระเดชพระคุณวิสุทธิวงศาจารย์  เจ้าคณะใหญ่หนเหนือ ในโอกาสเดินทางมาเป็นประธานการปฐมนิเทศและให้โอวาทแก่ภิกษุ สามเณร ในเขตการปกครองคณะสงฆ์ภาค 4 ซึ่งเป็นนักเรียนผู้เข้ารับการอบรมบาลีก่อนการสอบ ปีที่ 16 จำนวน 275 รูป โดยกำหนดอบรมก่อนการสอบบาลี ในระหว่างวันที่ 3 - 18 กุมภาพันธ์ 2560 รวม 16 วัน ณ วัดวรนาถบรรพต พระอารามหลวง อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์

ทั้งนี้ขอเชิญร่วมทำบุญถวายปัจจัยสำหรับสมทบทค่าอาหาร ฯ แด่พระ ภิกษุ สามเณร ที่เข้ารับ

การอบรมก่อนสอบบาลีดังกล่าว ได้ที่กองอบรม วัดวรนาถบรรพต พระอารามหลวง อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์

ในการนี้ นายสมเกียรติ เกิดอินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครสวรรค์ นายวันเฉลิม ฮกซุน นักวิชาการศาสนาชำนาญการ นายศิริพงษ์ ทับสิน นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ ร่วมอำนวยความสะดวก ถวายการต้อนรับ คาดว่าผลจากการอบรม จะทำให้สถิติการสอบผ่านเพิ่มขึ้นมากกว่าปีที่ผ่านมา.

 


 

ถาม - ตอบ