English French German Italian Portuguese Russian Spanish

สถาปนาสมเด็จพระสังฆราช องค์ที่ ๒๐

ข่าวประชาสัมพันธ์

 

สถาปนาสมเด็จพระสังฆราช องค์ที่ ๒๐

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เอกอัครศาสนูปถัมภก ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้มีพิธีพระราชพิธีสถาปนา สมเด็จพระ

สังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ลำดับที่ ๒๐ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ณ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม (วัดพระแก้ว) กรุงเทพมหานคร ในวันอาทิตย์ที่

๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เวลา ๑๘.๐๐ น.ในการนี้ ในส่วนภูมิภาคกำหนดให้แต่ละจังหวัดจัดให้ดำเนินการเช่นเดียวกันพร้อมการถ่ายทอดสดรับสัญญาณทางโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจและสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์ ในการนี้ จังหวัดนครสวรรค์ กำหนดให้วัดศูนย์กลางการจัดงานในระดับจังหวัด ๒ วัด คือ วัดนครสวรรค์ พระอารามหลวง

อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ และวัดแสงธรรมสุทธาราม (ธ)อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ สำหรับในแต่ละอำเภอให้วัดเจ้าคณะอำเภอดำเนินการเป็นศูนย์กลางของแต่ละอำเภอ พร้อมทั้งแจ้งวัดทุกวัดในเขตปกครองให้ดำเนินการเช่นเดียวกัน จึงขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนพุทธบริษัททั้งหลาย ร่วมเดินทางไปประกอบพิธีฯ ณ พระอุโบสถ หรืออุโบสถ  ณ วัดใกล้บ้านท่านโดยพร้อมเพรียงกัน การแต่งกายข้าราชการเครื่องแบบปกติขาวไว้ทุกข์ ประชาชนสุภาพไว้ทุกข์ ทุกวัดขอความร่วมมือจัดให้มีเจ้าหน้าที่ ย่ำฆ้อง กลองระฆัง พร้อมการถ่ายทอดสดจากส่วนกลาง

ศิริพงษ์ ทับสิน  ข่าว/ภาพ

 


 

ถาม - ตอบ