English French German Italian Portuguese Russian Spanish

ย่ำฆ้องกลองระฆัง.

ข่าวประชาสัมพันธ์

 

วันอาทิตย์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2560 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกร บดินทรเทพยวรางกูร เสด็จฯไป ณ พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ทรงถวายน้ำพระมหาสังข์ทักษิณาวัฎ ทรงถวายพระสุพรรณบัฎ พระตราตำแหน่ง พัดยศ และเครื่องสมณศักดิ์ แด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (อมฺพรมหาเถร) สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกสมเด็จพระสังฆราช ลำดับองค์ที่ 20 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ในส่วนของจังหวัดนครสวรรค์ วัดที่จัดเป็นศูนย์กลาง 2 วัด คือ วัดนครสวรรค์ พระอารามหลวง และวัดแสงธรรมสุธาราม(ธ) ในเวลา 17.30 น. พระราชรัตนเวที รองเจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์ ประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมด้วยคณะสงฆ์จังหวัดนครสวรรค์ นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ ประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมด้วยนางอุษณี จงจิระ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ ปลัดจังหวัดนครสวรรค์ หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดนครสวรรค์ นายอำเภอเมืองนครสวรรค์ ข้าราชการ และประชาชนชาวจังหวัดนครสวรรค์ ได้มาพร้อมกัน ณ พระอุโบสถวัดนครสวรรค์ พระอารามหลวง อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ เนื่องในพระราชพิธีสถาปนาสมเด็จพระสังฆราช สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (อมฺพรมหาเถร) สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายกโดยประกาศสำนักมหาเถรสมาคมกำหนดให้วัดทุกวัดจัดพิธีเจริญชัยมงคลคาถาและย่ำระฆังเพื่อแสดงอนุโมทนาสาธุการ  ในช่วงเวลาที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงถวายน้ำพระมหาสังข์ทักษิณาวัฎ พระสุพรรณบัฎ พัดยศ เครื่องสมณศักดิ์ และพระตราประจำตำแหน่งแด่สมเด็จพระสังฆราช เวลาเดียวกัน นายอภิสรรค์  สง่าศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานพิธีที่พระสงฆ์ทั่วราชอาณาจักร เจริญชัยมงคลคาถา และย่ำระฆัง เนื่องในพระราชพิธีสถาปนาสมเด็จพระสังฆราช สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก   ณ  วัดแสงธรรมสุธาราม(ธ) อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค์ ภาพรวมจังหวัดนครสวรรค์ ชมรายการถ่ายทอดสดพร้อมดำเนินการย่ำฆ้อง กลองระฆัง ดังนี้ วัดที่จัด จำนวน 687 วัด ที่พักสงฆ์ 70 แห่ง พระสงฆ์สามเณร 5,158 รูป ประชาชน รวม 287,687 คน ในการนี้ นายสมเกียรติ  เกิดอินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมข้าราชการ/เจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครสวรรค์ ทำหน้าที่ประสานการดำเนินเป็นไปด้วยความเรียบร้อยทุกประการ

ศิริพงษ์  ข่าว/ภาพ

 แก้ไขล่าสุด (วันจันทร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2017 เวลา 19:20)

 

ถาม - ตอบ