English French German Italian Portuguese Russian Spanish

ประชุมขับเคลื่อนศีล 5 เชิงคุณภาพ

ข่าวประชาสัมพันธ์

 

15 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 10.30 น. นายอภิสรรค์  สง่าศรี  รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานประชุมคณะตรวจติดตามและประเมินผลหมู่บ้านรักษาศีล 5  ณ  ห้องประชุม 301 ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์ ผู้เข้าประชุมประกอบด้วยเจ้าคณะอำเภอ เลขานุการเจ้าคณะอำเภอ ผู้แทนนายอำเภอทุกอำเภอในจังหวัดนครสวรรค์ หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เช่น ปลัดจังหวัด ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด วัฒนธรรมจังหวัด พมจ. ฯลฯ ทั้งนี้เพื่อวางแผนการดำเนินงานขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 ระยะที่ 3 เชิงคุณภาพ ให้เกิดเป็นรูปธรรม เน้นให้เกิดความปรองดอง สมานฉันท์ ให้เกิดความสามัคคี มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน นำมาซึ่งสันติสุขของประเทศชาติ ณ บัดนี้ นครสวรรค์เชิงปริมาณได้ร้อยละ 85 ของจำนวนประชากร

 

 

ถาม - ตอบ