English French German Italian Portuguese Russian Spanish

พุทธนครสวรรค์ ร่วมประชุมเตรียมการรับเสด็จฯ

ข่าวประชาสัมพันธ์

 

16 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 10.00 น. นายอภิสรรค์   สง่าศรี  รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานประชุมเตรียมการรับเสด็จพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ   มีนายอำเภอเมืองนครสวรรค์ หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง กำนัน ผู้นำท้องถิ่นร่วมประชุมพร้อมเพรียงกัน ณ   วัดท่าดินแดง ต.บางพระหลวง อ.เมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ จะเสด็จฯ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560

ศิริพงษ์  ข่าว/ภาพ.

 

 

ถาม - ตอบ